دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

اهمیت علم آموزی (۱)

اهمیت علم آموزی (۱)

  جمله نغز: مرد بی علم، راه باز پس می رود (۱) توصیه: ای مؤمن! کار از سر علم کن که اندک آن بسیار بود. به جهل مرو که بسیار آن همه هیچ بود. (۲) جمله نغز: بی جمله نغز: بی علم هیچ کار نتوان کرد و هرچه کنی همه به زیان است. (۳) علم ...

ادامه مطلب
اهمیت علم آموزی (۲)

اهمیت علم آموزی (۲)

راه های کسب معرفت اعضا و جوارح نکته: یاران دانش جوی را آگهی باد، که حق تعالی آدمی را ظاهری بخشیده است که آن را «تن» خوانند، و اندرونی ارزانی داشته است که آن را «دل» گویند و «جان» گویند و «روح» و «نفس» نیز خوانند. و در تن او اندامی آفریده است که با ...

ادامه مطلب
دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۲)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۲)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     رویکردهای تربیت اخلاقی ارزش شناسی در زمینه ی اخلاقی به طور مستقیم با فعالیت های تربیتی ارتباط دارد. بی تردید ارزش ها، به ویژه ارزش های اخلاقی، رکن اساسی زندگی آدمی را تشکیل می دهند. ارزش ها مانند دیگر امور، هم جنبه ی فردی دارند و هم ...

ادامه مطلب
دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۳)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۳)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     تدوین محتوا در برنامه درسی اخلاق مدار کهلبرگ و مایر، سه رویکرد اساسی درباره ی تدوین محتوا معرفی کرده اند: ۱.رویکرد تلقینی: (۲۴) این رویکرد متضمن یک محتوای توجیه شده است (مانند فهرستی از رفتارهای اخلاقی و ارزش ها) که توسط روش های مختلف، آموزش داده می ...

ادامه مطلب
دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۴)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۴)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     چگونگی تلفیق اخلاق در برنامه درسی برنامه ریزی درسی، یکی از اساسی ترین پایه های آموزش و پرورش هر کشوری را تشکیل می دهد. در این مرحله از فرایند آموزش است که اهداف مورد نظر نظام آموزشی قالب ریزی می شود و در چهار چوبی سازمان یافته ...

ادامه مطلب
انسان شناسی(۱)

انسان شناسی(۱)

نکته: بدان اي پسر! که سه صفت از صفات نيک در آدمي هست که هيچ کس به نداشتن آنها اعتراف نمي کند. اين سه ويژگي يک خرد است و دوم راستي و سوم انسانيت.

ادامه مطلب
انسان شناسی(۲ )

انسان شناسی(۲ )

  خودشناسی اهمیت خودشناسی نکته: هیچ لذت چون لذّت دریافتن نفس خود نیست. و دلیل بر این سخن آن است که تو هرکس را دوست داری بدان سبب دوست داری که با تو مناسبتی دارد. نبینی که هرکس در خو و دانش با تو مناسبت بیشتر دارد چگونه او را دوست تر داری از کسی ...

ادامه مطلب
انسان شناسی( ۳ )

انسان شناسی( ۳ )

  مسئولیت انسان اراده و اختیار انسان تمثیل: اگر کسی بخواهد آسیایی بسازد ابتدا درباره فایده (کاربرد) آسیا فکر می کند. آنگاه با چرخ و سنگ و آب، آسیا را بنا می کند، سنگ آسیا را به گردش در می آورد و آرد به دست می آید. پس این کار سه مرحله دارد.اول، اندیشه در ...

ادامه مطلب
انسان شناسی( ۴ )

انسان شناسی( ۴ )

  راه معنابخشی به زندگی توصیه: بدان ای عزیز، که زندگانی تو بر مرگ وقتی ترجیح دارد که این ده چیز را به جای آری: اول صداقت با حضرت حق، دوم انصاف با خلق، سوم سخت گیری بر نفس، چهارم نگاهداشتن عزت نزد بزرگتر از خود، پنجم شفقت با کوچکتر از خود، ششم خیرخواهی دوستان، ...

ادامه مطلب