دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

کم شماری خوبی ها (۱)

کم شماری خوبی ها (۱)

در این فراز به دو خصلت از خصال مردم باتقوا اشاره شده است: یکی کم شمردن کارهای خوب هرچند فراوان باشد، و دیگری، زیاد شمردن کارهای بد، هرچند اندک باشد.

ادامه مطلب
کم شماری خوبی ها (۲)

کم شماری خوبی ها (۲)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌.[۱] در اولین نکته در تبیین این فراز نورانی، اشاره شد که «اکثار خیر» یعنی انجام زیاد کار خیر، خوب است و تأکید هم شده است؛ ولی «استکثار خیر» به معنای زیاد دانستن آن بد است. در اینجا این را هم اضافه ...

ادامه مطلب
کم شماری خوبی ها (۳)

کم شماری خوبی ها (۳)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌. [۱] صحبت در این فراز نورانی به این بخش رسید که از خداوند منان می‌خواهیم توفیق دهد سخن و کار نیک خود را، هر چند فراوان باشد، کم بشماریم. اولین مطلب در تبیین این فراز، تبیین سه مفهوم «اکثار»، «استکثار» و ...

ادامه مطلب
کم شماری خوبی‌ها (۴)

کم شماری خوبی‌ها (۴)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌.[۱] در تبیین این فراز، گفتیم روایاتی که درباره ذمّ و نکوهش استکثار خیر وارد شده است، به چند دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، روایاتی است که به صورت مطلق، زیادشماری کار خیر را مورد نکوهش قرار داده‌اند. دسته دوم، روایاتی است ...

ادامه مطلب
کم شماری خوبی‌ها (۵)

کم شماری خوبی‌ها (۵)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌. [۱] در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق که در آن توفیق کم‌شماری کارهای خوب هر چند که فراوان باشند، درخواست شده است، پس از تقسیم‌بندی روایات وارده در نکوهش زیادشماری کار خیر، به این سؤال مهم می‌رسیم که ...

ادامه مطلب
کم شماری خوبی‌ها (۶)

کم شماری خوبی‌ها (۶)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌.[۱] در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، اشاره شد که یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا، این است که کار خیر فراوان خود را، کم می‌بینند و این ناشی از بصیرت و معرفت آنهاست. شناخت و معرفت نسبت ...

ادامه مطلب
کم شماری خوبی‌ها (۷)

کم شماری خوبی‌ها (۷)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… اسْتِقْلَالِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی‌.[۱] صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که در آن یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا از خداوند درخواست شده است. آنها سخنان و کارهای خیر خود را هر چند که فراوان باشد، اندک می‌بینند و این معنا ریشه ...

ادامه مطلب
زیاد دیدن بدی‌ها (۱)

زیاد دیدن بدی‌ها (۱)

  زیاد دیدن بدی‌ها (۱) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… استِکثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولی و فِعلی‌.[۱] یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق به آن اشاره شده است، این است که اگر کار بدی از آنها سر زند، هر چند که آن کار ...

ادامه مطلب
زیاد دیدن بدی‌ها (۲)

زیاد دیدن بدی‌ها (۲)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… استِکثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولی و فِعلی‌. [۱] در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق اشاره شد که روایات مربوط به اینکه انسان نباید کارهای بد کوچک خود را ناچیز پندارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای از روایات به طور مطلق، اندک شمردن گناه را ...

ادامه مطلب
عمل به حق

عمل به حق

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… القَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[۱] در جلسات گذشته در تبیین این فراز نورانی، معیارهای شناخت حق، اجمالاً بیان شد. آخرین نکته در این باره، سختی عمل کردن به حق است. گفتیم حق‌گویی، مشکل است، تشخیص حق هم که مقدمه حق گویی است ، از آن مشکل‌تر است ؛ ولی عمل ...

ادامه مطلب