دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

آرامش و وقار (۱)

آرامش و وقار (۱)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری آرامش و وقار وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… سُکُونِ الرِّیحِ‌.[۱] در تبیین این فراز نورانی، گفته شد که یکی از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که زیور آنها محسوب می‌ متانت و وقار و آرامش آنها در زندگی فردی و اجتماعی است. ...

ادامه مطلب
آرامش و وقار (۲)

آرامش و وقار (۲)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری آرامش و وقار (۲) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… سُکُونِ الرِّیحِ‌.[۱] صحبت در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که بر یکی از زیورهای انسان‌های صالح و با تقوا یعنی وقار و متانت، دلالت دارد. گفتیم بر پایه روایتی ...

ادامه مطلب
حُسن معاشرت

حُسن معاشرت

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری حُسن معاشرت وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… طِیبِ المُخالَقَه‌.[۱] یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده است، «طیب المخالقه» است. «مخالقه» به معنای معاشرت است[۲] و «طیب المخالقه» یعنی حُسن ...

ادامه مطلب
قلمرو حُسن معاشرت

قلمرو حُسن معاشرت

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری قلمرو حُسن معاشرت وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… طِیبِ المُخالَقَه‌.[۱] صحبت در یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و با تقوا یعنی حُسن معاشرت بود. گفتیم چند مطلب در این رابطه قابل توضیح است: یکی معیار حُسن معاشرت بود که در جلسه ...

ادامه مطلب
آثار حُسن معاشرت

آثار حُسن معاشرت

در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، دو مطلب به صورت اجمالی توضیح داده شد: یکی معیار حسن معاشرت و دوم قلمرو حسن معاشرت.

ادامه مطلب
پیشتازی در کسب فضایل (۱)

پیشتازی در کسب فضایل (۱)

یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده، پیشتازی در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی است.

ادامه مطلب
پیشتازی در کسب فضایل (۲)

پیشتازی در کسب فضایل (۲)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۲) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… السَّبقِ إلى‌ الفَضیلَه‌.[۱] سخن در تبیین این فراز نورانی بود که در آن پیشی گرفتن به فضیلت یا همان استباق به خیرات، درخواست شده است. مطلب نخست در این رابطه این ...

ادامه مطلب
پیشتازی در کسب فضایل (۳)

پیشتازی در کسب فضایل (۳)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۳) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… السَّبقِ إلى‌ الفَضیلَه‌. دو مطلب در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بیان شد، یکی ریشه قرآنی داشتن این فراز بود و دیگری بیان حکمت ضرورت پیشتازی در آراستن خود ...

ادامه مطلب
پیشتازی در کسب فضایل (۴)

پیشتازی در کسب فضایل (۴)

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۴) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… السَّبقِ إلى‌ الفَضیلَه‌.[۱] یکی از ویژگی‌های انسان‌های صالح و باتقوا که زیور آنها شمرده شده، سبقت گرفتن در عمل به ارزش‌هاست که در تبیین آن سه مطلب به طور اجمال مورد ...

ادامه مطلب
پیشتازی در کسب فضایل (۵)

پیشتازی در کسب فضایل (۵)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۵) وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… السَّبقِ إلى‌ الفَضیلَه‌.[۱] در تبیین این فراز که در آن «پیشتازی در کسب فضایل» از زیورهای انسان‌های باتقوا و صالح شمرده شده است، چهار مطلب بیان شد. در جلسه قبل با ...

ادامه مطلب