فرشتگان در قرآن

فرشتگان در قرآن

1. جبرئیل( روح الامین) (مأمور نزول وحی): لفظ جبرئیل سه بار در قرآن آمده است. در سوره بقره، آیه 97 ـ 98، و سوره تحریم: آیه 4.
2. ماروت (آموزگار سحر برای دفع فتنه سحر): یک بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره، آیه 102.)
3. هاروت (آموزگار سحر برای رفع فتنه سحر): یک بار در قرآن آمده است. (در سوره بقره،‌ آیه 102.)
4. میکال: یک بار در قرآن آمده است. (در سوره‌ بقره، آیه 98.)
5. مالک (نگهبان جهنم): یک بار در قرآن آمده است. (در سوره زخرف، آیه 77.)
6. ملک الموت (مأمور قبض روح): یک بار در قرآن آمده است. (در سوره سجده، آیه 11.)
7 و 8 . عتید و رقیب: (مأموران ثبت اعمال خوب و بد): که هر کدام یک بار در قرآن آمده اند. (در سوره ق، آیه 18.)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید