روش تدریس سکون برای خردسالان

روش تدریس سکون برای خردسالان

هدف: همان هدفی است که از تدریس سکون برای بزرگسالان داشتیم و انتظارات نیز همان انتظارات می‌باشد.
مراحل تدریس سکون
1ـ چند کلمه دو حرفی یک بخشی فارسی که حرف دوّم آن در تلفّظ ساکن باشد می‌نویسیم و از دانش آموزان می‌خواهیم تا با هم آن‌ها را بخوانند.
2ـ از آن‌ها می‌خواهیم تا آن کلمات را بخش کرده و صدای آن را مشخّص کنند.
3 ـ در هنگام بخش کردن توضیح می‌دهیم: در فارسی حرفی که هیچ صدایی نداشته باشد، هیچ گونه علامتی ندارد، ولی در عربی با یکی از این دو شکل « ــْ » مشخّص می‌شود.
4 ـ اسم علامت و حرفی که دارای آن علامت باشد را معرفی می‌کنیم.
5 ـ روش خواندن حرف ساکن را بیان می‌کنیم.
6 ـ روی کلمات یک بخشی، دو بخشی، سه بخشی، و….تمرین می‌کنیم.
روش تدریس سکون
پس از تمرین از درس گذشته و پس از آن که مطئمن شدیم دانش آموزان آن را یاد گرفته‌اند، درس سکون را چنین آغاز می‌کنیم.
همه با این کلمات، « مَن ، دَست، بَبر » در فارسی آشنا هستید، با هم آن‌ها را بخوانید.
پس از خواندن، می‌خواهیم تا آن کلمات رابخش کرده و صدای آن را مشخّص کنند. به این گونه:
معلّم: کلمه « من »‌را بخش کرده و صدای آن را مشخّص کنید؟
دانش آموزان: مَن، یک بخش است، صداش،م، ـَ، ن.
معلّم: «میم» دارای چه صدایی است؟
دانش آموزان: « ـَ ‌» (بلافاصله صدای « ـَ » را روی میم قرار می‌دهیم)، « مَن »‌ .
معلّم: « نون » دارای چه صدایی است؟
دانش آموزان: هیچ صدایی ندارد.
معلّم: در فارسی حرفی که هیچ صدایی نداشته باشد، هیچ‌گونه علامتی ندارد امّا در عربی با یک از این دو شکل « ـْـْ »‌نشان داده می‌شود.
اسم این علامت « سکون » است، حرفی که دارای این علامت باشد به آن « ساکن »‌ می‌گویند. حالا این نون ساکن را« نْ »به تنهایی بخوانید؟
دانش آموزان: خوانده نمی‌شود.
معلّم : چرا خوانده نمی‌شود؟
دانش آموزان: برای این که هیچ صدایی ندارد.
معلّم: همان گونه که دقّت فرمودید حرفی که هیچ صدایی نداشته باشد به تنهایی خوانده نمی‌شود و به کمک حرف صدا دار پیش از خود به یک بخش خوانده می‌شود.
سپس روی کلمات یک بخشی، دو بخشی تمرین می‌کنیم و پس از آن که مطمئن شدیم دانش آموزان آن را یاد گرفته‌اند، تکلیف منزل را مشخّص می‌کنیم.
با توجّه به این که بقیّه علامت‌ها، ترکیبی از صدا و سکون است، باید روی سکون برای خردسالان تمرین بیشتری انجام شود تا کاملاً با کلمات دارای این علامت آشنا شوند، برای این کار جلسه دیگری به عنوان تقویت درس سکون لازم است تا ضمن تمرین روی کلمات سه بخشی، چهار بخشی،….که دارای علامت سکون باشد، تلفّظ صحیح واو و یا ساکن ما قبل مفتوح را (که ما فارس زبان‌ها، آن را درست تلفّظ نمی‌کنیم) نیز به آن‌ها یاد می‌دهیم و سپس روی آیات قرآنی که دارای صداهای کوتاه و کشیده و علامت سکون باشد، تمرین می‌کنیم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید