معماهای مشخصات و اطلاعات آماری قرآن

معماهای مشخصات و اطلاعات آماری قرآن

1. قرآن دارای چند «سوره» است؟
2. قرآن چند «آیه» دارد؟
3. چه تعداد «نقطه» در قرآن به کار برده شده است؟
4. قرآن چند «فتحه» دارد؟
5. قرآن به چند «رکوع» تقسیم شده است؟
6. قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحیم» دارد؟
7. چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
8. قرآن دارای چند «حزب» است؟
9. چند «کسره» در قرآن به کار رفته است؟
10. چه تعداد «تشدید» در قرآن وجود دارد؟
11. قرآن کریم دارای چند «حرف» است؟
12. قرآن چند «ضمه» دارد؟
13. چند «مدْ» در قرآن به کار رفته است؟
14. قرآن دارای چند «جزء» است؟
15. قرآن چند «بسم الله» دارد؟
16. قرآن دارای چند کلمه است؟
17. قرآن چند «همزه» دارد؟
18. قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود؟
19. نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟
پاسخ‎ها:
1. قرآن دارای «114» سوره است.
2. قرآن دارای «6236» آیه است.
3. تعداد «1015030» نقطه در قرآن به کار رفته است.
4. قرآن کریم دارای «93243» فتحه است.
5. قرآن به «1000» رکوع تقسیم شده است.
6. قرآن «114» بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
7. تعداد «5098» محل وقف در قرآن وجود دارد.
8. قرآن دارای «120» حزب می‌باشد.
9. «39586» عدد کسره در قرآن به کار برده شده است.
10. «19253» عدد تشدید در قرآن به کار برده شده است.
11. قرآن کریم دارای «323671» حرف است.
12. قرآن دارای «4808» عدد ضمّه است.
13. «1771» عدد مدْ در قرآن به کار رفته است.
14. قرآن «30» جزء دارد.
15. قرآن «115» بسم الله دارد.
16. قرآن دارای «77701» کلمه است.
17. «3272» عدد همزه در قرآن بکار رفته است.
18. قرآن با «یک» بسم الله الرحمن الرحیم آ‌غاز می‌شود.
20. «70» بار نام «قرآن» در قرآن آمده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید