معماهاي مشخصات و اطلاعات آماري قرآن

معماهاي مشخصات و اطلاعات آماري قرآن

1. قرآن داراي چند «سوره» است؟
2. قرآن چند «آيه» دارد؟
3. چه تعداد «نقطه» در قرآن به كار برده شده است؟
4. قرآن چند «فتحه» دارد؟
5. قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
6. قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟
7. چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
8. قرآن داراي چند «حزب» است؟
9. چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟
10. چه تعداد «تشديد» در قرآن وجود دارد؟
11. قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
12. قرآن چند «ضمه» دارد؟
13. چند «مدْ» در قرآن به كار رفته است؟
14. قرآن داراي چند «جزء» است؟
15. قرآن چند «بسم الله» دارد؟
16. قرآن داراي چند كلمه است؟
17. قرآن چند «همزه» دارد؟
18. قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟
19. نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟
پاسخ‎ها:
1. قرآن داراي «114» سوره است.
2. قرآن داراي «6236» آيه است.
3. تعداد «1015030» نقطه در قرآن به كار رفته است.
4. قرآن كريم داراي «93243» فتحه است.
5. قرآن به «1000» ركوع تقسيم شده است.
6. قرآن «114» بسم الله الرحمن الرحيم دارد.
7. تعداد «5098» محل وقف در قرآن وجود دارد.
8. قرآن داراي «120» حزب مي‌باشد.
9. «39586» عدد کسره در قرآن به كار برده شده است.
10. «19253» عدد تشديد در قرآن به كار برده شده است.
11. قرآن كريم داراي «323671» حرف است.
12. قرآن داراي «4808» عدد ضمّه است.
13. «1771» عدد مدْ در قرآن به كار رفته است.
14. قرآن «30» جزء دارد.
15. قرآن «115» بسم الله دارد.
16. قرآن داراي «77701» كلمه است.
17. «3272» عدد همزه در قرآن بكار رفته است.
18. قرآن با «يك» بسم الله الرحمن الرحيم آ‌غاز مي‌شود.
20. «70» بار نام «قرآن» در قرآن آمده است.

مطالب مشابه