اثر عزاداري حسيني (ع )

اثر عزاداري حسيني (ع )

سيد جليل مرحوم دكتر اسماعيل مجاب (دندانساز) عجايبي از ايام مجاورت در هندوستان كه مشاهده كرده بود نقل مي كرد، از آن جمله مي گفت : عده اي از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سيدالشهداء معتقد و علاقه مندند و براي بركت مالشان با آن حضرت شركت مي كنند يعني در سال مقداري از سود خود را در راه آن حضرت صرف مي كنند، بعضي از آنهاروز عاشورا به وسيله شيعيان ، شربت و پالوده و بستني درست كرده و خود به حال عزا ايستاده و به عزاداران مي دهند و بعضي آن مبلغي كه راجع به آن حضرت است به شيعيان مي دهند تا در مراكز عزاداري صرف نمايند. يكي از آنان را عادت چنين بود كه همراه سينه زنها حركت مي كرد و با آنها به سينه مي زد چون مرُد بنا به مرسوم مذهبي خودشان بدنش را با آتش سوزانيدند تا تمام بدنش خاكستر شد جز دست راست و قطعه اي از سينه اش كه آتش آن دو عضو را نسوزانيده بود. بستگانش آن دو قطعه را آوردند نزد قبرستان شيعيان و گفتند اين دو عضو راجع به حسين شماست . جايي كه آتش جهنم كه طرف نسبت و قابل مقايسه با آتش دنيا نيست به وسيله حسين عليه السلام خاموش و برد و سلام مي گردد پس ‍ نسوزانيدن آتش ضعيف دنيوي به وسيله آن بزرگوار جاي تعجب نيست . و جماعتي از هندوها هر ساله شبهاي عاشورا در آتش مي روند و نمي سوزند و اين مطلب مشهور و مسلم است

مطالب مشابه