شرایط مفسر

شرایط مفسر

دانشمندان علوم قرآن، تحت عنوان «شرایط مفسر» یا «ویژگی‎های لازم برای مفسر» امور فراوانی را ذکر کرده‎اند که بخشی مربوط به «منابع تفسیر»، بخشی مربوط به «قواعد تفسیر»، بخشی مربوط به «علوم مورد نیاز» و بخشی مربوط به «شیوه تفسیر» است. البته در این میان محقّقانی هستند که مجموعه‎های یاد شده را با شرایط مفسر به هم نیامیخته‎اند، ولی غالباً بخشی از مجموعه‎های یاد شده را تحت عنوان شرایط مفسر ذکر کرده‎اند. این آمیختگی معلول یکی از سه امر زیر است:
نخست آن که چون طرح این مباحث سابقه طولانی نداشته است، تفکیک محورهای مختلف یاد شده از یکدیگر، مورد غفلت قرار گرفته و یا به ‎آسانی میسر نبوده است.
دوّم آن که گاه برخی از این مباحث با نگرش‎های متفاوت در قلمرو عناوین مختلف قرار می‎گیرند. به عنوان مثال، اگر به علوم ادبی به عنوان یک منظومه معرفتی نگریسته شود، از علوم مورد نیاز مفسر، و اگر به عنوان تخصص و تبحر مفسر در به کارگیری آن منظومه معرفتی نگریسته شود، از شرایط مفسر به شمار می‎آید.
سوّم آن که برخی از این دانشمندان از واژه «شرایط تفسیر» مفهوم گسترده‎ای را مدنظر داشته‎اند که شامل علوم مورد نیاز و رعایت قواعد تفسیر نیز می‎شود.
در هر حال، مفهوم مورد نظر در این جا، معنای خاصی دارد و تنها در برگیرنده اموری است که حاکی از وجود نوعی توانایی و کمال برای مفسر در بعد بینش یا گرایش می‎باشد و شامل دیگر مجموعه‎های یاد شده نمی‎گردد.
در فصول گذشته یادآور شدیم که رعایت نکردن اصول و قواعد تفسیر، بی‎توجهی و استفاده نکردن از منابع معتبر تفسیر و فرانگرفتن علوم مورد نیاز مفسر، سبب خطای در تفسیر و بی‎اعتباری آن می‎شود. در این فصل در صدد بیان آنیم که علاوه بر امور یاد شده، مفسر باید دارای ویژگی‎ها و شرایطی باشد که رعایت آن‎ها نیز سبب می‎شود تا خطای وی در تفسیرکاهش یابد. پیش از پرداختن به بیان شرایط و ویژگی‎های مفسر، ذکر دو نکته ضروری به نظر می‎رسد:
الف. ویژگی‎های روحی مفسر گاه ذاتی و غیر اکتسابی است، مانند استعداد فوق العاده و سرعت انتقال و گاه اکتسابی است مانند ملکه استنباط و تقوا. در ویژگی‎های غیر اکتسابی، نقش اصلی را جنبه غیر اکتسابی آن به عهده دارد هرچند این ویژگی‎ها به طور ارادی قابل تقویت وتضعیف است. ویژگی‎های اکتسابی، هم در اصل پیدایش و هم از حیث تقویت و تضعیف، وابسته به تلاش مفسر است و به هر میزان که تلاش بیشتری در این زمینه صورت پذیرد، توانمندی افزونتری در تفسیر حاصل می‎شود. هم چنین گاه ویژگی‎های اکتسابی نوعی آگاهی است؛ مانند بینش صحیح اعتقادی، و گاه مانند تقوا و ایمان، از مقوله گرایش‎های اکتسابی است، چنان که گاهی نیز از امور زمینه ساز برای دستیابی به آگاهی است؛ مانند ذهن کنجکاو و آکنده از پرسش داشتن، و گاه از مقوله هنر ومهارت است؛ مانند ملکه استنباط، و مهارت در رعایت قواعد تفسیر. این بحث انواع مختلف این شرایط را در بر می‎گیرد.
ب. برخی از شرایط و ویژگی‎های مفسر، در صحت و اعتبار تفسیر مؤثر است، به گونه‎ای که فقدان آن سبب خطای در تفسیر می‎شود، مانند علوم موردنیاز و آزاد اندیشی، و برخی از ویژگی‎ها سبب کمال و باروری بیشتر تفسیر است؛ مانند برخورداری از ذهن پر سئوال، تقوا و خلوص نیت. در این فصل، به بررسی این دو دسته از شرایط می‎پردازیم.

‎شرایط مؤثر در اعتبار تفسیر
تسلط و حضور ذهن نسبت به پیش فهم‎های تفسیر
چنان که قبلاً اشاره شد، مفسر باید در مورد مبانی و قواعد موضع‎گیری مستند و مستدل داشته باشد و از علوم مؤثر در تفسیر و منابع اولیه تفسیر، آگاهی کافی داشته باشد. هر گونه تفسیر، به ویژه در بخش مهمی از معارف قرآنی، وابسته به آن موضع گیری و این آگاهی است و بدون احراز شرایط و اوصاف یاد شده، تفسیر به رونویسی و تقلید صرف از تفاسیر دیگر مبدل می‎شود و یا سر از تفسیر به رأی در می‎آورد.[1]

ملکه استنباط
قواعد، مبانی، علوم و منابعی که آگاهی از آنها و به کارگیری دقیقِ هر یک برای مفسر ضرورت دارد، امور متعدد و متنوعی است که صرف آگاهی از آن‎هابرای دستیابی دقیق به مفاهیم و معارف قرآن کفایت نمی‎کند، بلکه مفسر باید با ممارست فراوان در استخراج معارف قرآن و به کارگیری امور یاد شده، این آگاهی را به یک مهارت تبدیل کرده و به شکل ملکه و حالت نفسانی در آورد؛ به گونه‎ای که برای وی به کارگیری امور یاد شده و یا قدرت استنباط، فقط می‎تواند گزارشگر آراء دیگران باشد و در هر موردی که خود اظهار نظر کند، از خطر تفسیر به رأی مصون نخواهد بود، کسی که قدرت استنباط او در حد مهارت و ملکه نفسانی نباشد نیز امکان غفلت از به کارگیری قواعد و  اصول تفسیر را خواهد دشت و نتیجتاً در این خصوص نیز در استفاده شایسته از علوم مورد نیاز و انتخاب منابع معتبر در معرض خطا و لغزش خواهد بود. و در نهایت، زمینه خطای در تفسیر برای او فراهم است. دستاورد مهم مهارت در تفسیر عبارت است از اشراف بر مواضع خطا، شناخت آیات محکم و آگاهی از اصول حاکم بر معارف قرآن. اموری که در کاهش خطا در تفسیر و فهم دقیق و هماهنگ از آیات شریفه، نقش به سزایی دارد. آن چه زمخشری در مقدمه تفسیر کشاف به عنوان یکی از شرایط مفسر آورده است، مبنی بر ان که مفسر باید «کثیر المطالعه و طویل المراجعه» (پر مطالعه و دارای مراجعه مستمر و طولانی به منابع مربوطه) باشد، در واقع ناظر به زمینه‎های پیدایش مهارت و ملکه استنباط است.

آگاهی و اعتقاد به جهان بینی قرآن
بیانات قرآن مجید، بر اساس مبانی خاص و منطبق با جهان بینی واقع‎گرایانه ارائه شده است و معارف آن بر مبانی مزبور مبتنی بوده و با آن هماهنگ است. در واقع، آن مبانی مانند روح واحدی در پیکره معارف قرآن حضور و ظهور دارد. از این رو، کسی که از آن مبانی آگاه نباشد، در فهم این معارف و انتقال از الفاظ آیات کریمه به آن‎ها دچار خطا خواهد شد. همچنین عدم ایمان به این اصول، فهم دقیق و انتقال به ظرایف و ریزه‎کاریهای مفاهیم قرآن را با مشکل مواجه می‎کند. این مشکل به ویژه در مواردی رخ می‎دهد که قرآن مجید به بیان جنبه‎های رفتاری پیامبران و مؤمنان و توصیف و تحلیل آن می‎پردازد.
صاحب نظران علوم انسانی بر این نکته تأکید دارند که برای فهم صحیح رفتار انسان‎ها، صرف آگاهی از معتقدات و فرهنگ انسان‎ها کفایت نمی‎کند، بلکه محقق باید آن رفتارها را در خود درک و هضم کند. اگر ما می‎توانیم درک کنیم که دادخواهی و سخنان پرخاشگرانه یک انسان ستم دیده چه معنایی دارد، برای آن است که خود نیز در شرایطی به نحوی مورد ستم واقع شده‎ایم. همان گونه که فهم رفتار یک فرد، منوط به یافتن آن حالت در خویشتن است، در فهم توصیف آن رفتارها و حالت‎ها نیز، اعتقاد صحیح و ایمان به آن مبانی ـ که این رفتارها و حالت‎های نقل شده برخاسته از آن است ـ بدون شک مؤثر است. بر همین اساس، جمعی از پژوهشگران علوم قرآنی و مفسران نیز بر این نکته تأکید کرده‎اند که مفسر باید از ایمان و اعتقاد صحیح برخوردار باشد. ضرورت این شرط، از روایت ذیل به خوبی هویداست:
«انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین یومنون به و یعرفونه واما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم»
«همانا قرآن توصیف‎هایی است برای اهل معرفت و نه دیگران؛ (یعنی) برای آنان که قرآن را چنان که شایسته است، تلاوت می‎کنند و آنان کسانی هستند که بدان ایمان دارند و کاملاً آن را می‎شناسند، ولی کسانی که چنین نیستند، فهم قرآن بر آنان بسیار مشکل است».[2] در آن چه که برخی از پژوهش‎گران علوم قرآنی با عنوان «آگاهی از ابواب سرّ» از آن نام برده و مقولاتی از قبیل توکل، اخلاص و دیگر حالات روانی و اخلاقی را به عنوان موارد آن ذکر کرده‎اند، نیز از همین باب است و مشابه چنین تبیینی در مورد آن‎ها نیز مطرح است.

بی‎طرفی علمی
در فهم هر متنی، هدف آن است که بدانیم گوینده سخن چه چیزی را مدنظر داشته است و این هدف، مفسر متن را از جهاتی محدود می‎کند: در این راستا، وی نمی‎تواند آرا و اندیشه‎های خود و خواستهای فردی و گروهی را در تفسیر دخالت دهد و تحلیل‎های خود را به حساب مفاد و مراد از متن بگذارد. البته ذهنی پر سؤال داشتن، که به عنوان یکی دیگر از شرایط مفسر ذکر خواهد شد، مسأله دیگری است که با این شرط منافات ندارد. در آن شرط، سخن بر سر موضوع‎ها و سؤال است و در این شرط، سخن بر سر پاسخ‎ها و محمول‎هاست. بی‎طرفی علمی در هر تحقیقی ضرورت دارد؛ خواه آن تحقیق در زمینه کشف قوانین طبیعی و انسانی باشد و خواه در نایل شدن به فهم و درک سخن یا نوشته‎ای؛ ولی در خصوص قرآن، به لحاظ پیامدهای ارزشی آن، مسأله بسیار حساس‎تر است.
روایات فراوانی هم که از تفسیر به رأی نکوهش می‎کند، ناظر به همین نکته است. به طور کلی، عدم رعایت بی‎طرفی علمی، گاه در قالب حاکمیت بخشیدن به تمایلات فردی و گروهی بر قرآن و تفسیر آیات، گاه به صورت حاکم ساختن آراء شخصی خود بر قرآن صورت می‎گیرد و گاه در اثر مرعوب دیدگاه دیگران شدن و جرأت اقدام برای فهم نوین بر اساس قواعد را به خود ندادن و از نوآوری و فهم جدید و نکات بیشتر پرهیز کردن است. البته چنان که در فصول پیشین گذشت، حاکمیت قواعد مسلم عقلی، قواعد محاوره عقلایی و اصول کلی بر گرفته از خود قرآن، با بی‎طرفی علمی کاملاً سازگار بوده بلکه دخالت دادن آن‎ها ضرورت دارد.
شرایط کمال و باروری تفسیر
توانمندی فکری و صفای باطنی
بررسی‎های تجربی دینی بر این نکته تاکید دارند که افراد انسان از لحاظ توان مندی فکری و ذهنی یکسان نیستند؛ بهره هوشی، سرعت انتقال، قدرت استنتاج، نوآ‎وری، میزان حافظه و نظایر آن در افراد مختلف، درجات متفاوتی دارد. عده‎ای در مرحله بسیار بالایی قرار دارند که از آن به نبوغ تعبیر می‎شود. جمعی فروتر از حد متعارف‎اند و اکثریت افراد در حد میانه قرار دارند. هرچند همه انسان‎ها از حداقل این استعدادها که شرط تکلیف و ستایش و سرزنش و پاداش و کیفر است، برخوردارند و نیز این استعدادها قابل تقویت و تضعیف است، ولی تفاوت افراد در برخورداری از آن، مسلم و تأثیری که شدت وضعف برخورداری از این استعدادها در فهم دقیق‎تر و کامل‎تر هر متنی و از جمله فهم قرآن دارد،  غیر قابل تردید است. افزون بر نقشی که این استعدادها در فهم قران دارد، بر اساس بیانات دینی، اخلاص و تلاش در راه خدا و به تبع آن، عنایات الهی نیز فهم کامل‎تری از قرآن را به ارمغان می‎آورد واین نیز در افراد متفاوت است. بنابراین، عنایت ویژه خدا که بر اثر اخلاص و تلاش در راه خدا حاصل می‎شود نیز در فهم کاملتر آیات مؤثر می‎باشد.

فعّال بودن ذهن
میزان استفاده هر کس از متنی مانند قرآن، بستگی به فعّال بودن ذهن و میزان سؤالهایی دارد که برای وی در مورد آن متن مطرح است. هم نوع سوالی که مطرح می‎شود و هم دقتی که در طرح سؤال رعایت می‎شود، در دستیابی به پاسخ صحیح مؤثر است؛ ولی افزون بر این‎ها، میزان سؤال‎های مطرح شده نیز نقش مهمی ایفا می‎کند. بنابراین می‎توان یکی از عوامل مهم متفاوت بودن برداشت‎های مفسرانی که تخصص‎های مختلف دارند، مطرح شدن سؤال‎های مختلف و متناسب با تخصص‎شان دانست؛ سؤال‎هایی که برای فردی که دارای آن تخصص نبوده مطرح نشده و یا کم اهمیت تلقّی شده است؛ چنان که باروری تفاسیر متأخر نسبت به تفاسیر متقدم، نیز نوعاً معلول این مسأله بوده است که در گذر زمان سؤال‎های جدیدی مطرح شده است که پاسخ قرآنی وحیانی می‎طلبیده و مفسران گران‎قدری که این سؤال‎ها و نیازهای فکری برایشان مطرح بوده، در صدد یافتن پاسخ آن‎ها از قرآن برآمده‎اند. البته نباید نقش مهم سؤال‎های بیشتر و متنوع‎تر را مطلق پنداشت و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفت. دراینجا ذکر این نکته ضروری است که رجوع به ‎آرا و اندیشه‎ها، مطالعه دیدگاه‎های مطرح شده در علوم مختلف و آشنایی با موضوع‎ها ومسایل علوم جدید چنان چه به منظور یافتن سؤال‎های بیشتر باشد، نه تنها زمینه تفسیر به رای و انحراف در تفسیر نخواهد بود، بلکه کمال و باروری بیشتر آن را به ارمغان می‎آورد؛ ولی اگر این مراجعه برای حاکمیت بخشیدن آن آرا بر قرآن و تفسیر و یا مستمسک قرار دادن قرآن برای توجیه آن‎ها باشد، از نظر روش‎شناسی تفسیر، نادرست بوده، و از نظر ارزش شناسی اخلاقی و بینش دینی، مورد نکوهش و مصداقی از تفسیر به رأی می‎باشد.

پی نوشت ها:
[1] . از آنجا که درباره نقش و ضرورت آگاهی‎های یاد شده، در فصل‎های گذشته سخن به میان آمد، در این جا در حد یادآوری به همین مقدار بسنده می‎شود و بر این نکته تأکید می‎کنیم که مفسر باید تسلط کافی و حضور ذهن کامل نسبت به موارد یاد شده داشته باشد.
[2] . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 92، ص 100.
محمود رجبی- روش‎شناسی تفسیر قرآن

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید