گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟

حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیکی هاست .

–   شرف چیست ؟

نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .

–   جوانمردی چیست ؟

پاکدامن بودن …

–   پستی چیست ؟

به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن .

–  کرم چیست ؟

بخشیدن قبل از خواستن …

–  فرومایگی چیست ؟

راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی کردن .

–   جود چیست ؟

بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.

–  بخل چیست ؟

آنچه که داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه که انفاق می کنی را تلف شده بدانی.

–  برادری چیست ؟

وفاداری در سختی و آسایش.

–  ترس چیست ؟

دلیری بر دوست و گریز از دشمن .

–  غنیمت چیست ؟

گرایش به تقوا و پارسایی در دنیا , که نیکو غنیمتی است .

–  بردباری چیست ؟

خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .

–  بی نیازی چیست ؟

دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندک باشد …

بخل از نگاه امام حسن علیه السلام یعنی آنچه را که داری شرافت (خود) پبنداری و آنچه را که انفاق می کنی تلف شده بدانی.

–  فقر چیست ؟

حریص بودن بر هر چیزی …

–  ذلت چیست ؟

وحشت از حقیقت و راستی …

–  رنج بیهوده چیست ؟

سخن گفتن در باره ی چیزی که به دردت نمی خورد  .

– بزرگواری چیست ؟

در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها   .

– خردمندی چیست ؟

حفظ آن چیزی که به تو سپرده شده …

–  بلند مرتبگی چیست ؟

انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .

–  دوراندیشی چیست ؟

بسیار بردبار بودن و با نزدیکان با نرمی رفتار کردن .

–  سفاهت چیست ؟

پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان …

–  محرومیت چیست ؟

از دست دادن بهره ای که به تو داده شده است …

–  نادانی چیست ؟

شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از این که امکان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیکو یاوری است سکوت در بسیاری از مواقع,  هر چند که سخنور باشی.

برگرفته از: تحف العقول؛ صفحه ۲۲۵

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید