جلوه هاي آيات عفت در قرآن

جلوه هاي آيات عفت در قرآن

نويسنده: زينب خوشخو
درقران كريم به جلوه هاي بارزي ازعفت اشاره گرديده كه مهمترين آنان عبارتند از:

الف :عفت چشم
كه درسوره نورآيات 31و30به آن اشاره گرديده است كه:«به مردان وزنان مؤمن بگوكه چشم ازنگاه به نامحرم فروببنديد .»1
وامام سجاد (ع) دربيان حق چشم مي فرمايند:«حق چشم اين است كه آن رابه حرام ندوزي وجزآنجاكه عبرتي دركارباشد وبصيرتي افزايد ياعلمي بدست آورد ،به كارش نگيري كه چشم دريچه عبرت (قلب) است .»2

(ب)عفت زبان:
زبان ابزاري است كه اگر براي خيرونيكي استفاده گرددشخص راحفظ كرده به بهشت مي رساند واگربراي شروبدي استفاده گردد شخص را به هلاكت ونابودي مي كشانده لذا خداوند درآيه 33احزاب خطاب به همسران پيامبر(ص)مي فرمايند : ((باصداي نرم به گونه هوس انگيزسخن نگوييدكه بيماردرلان درشما طمع كنند (بلكه)برخوبي وشايستگي سخن بگوييد.))

(ج)عفت بطن :
علماي اخلاق فوائد زيادي براي گرسنگي وسبك بودن شكم بيان داشته اند كه عبارتند از:صفاي قلب ،رقت قلب ،انكساروتواضع دربرابرپروردگار،فراموش نكردن گرسنگان ،دوري ازگناه ،دفع خواب ودوام بيداري ،سهولت عبادت،سلامتي بدن،
قرآن كريم درآيه 60سوره بقره مي فرمايند :
«وگفتيم ازآنچه خداوند روزي شما ساخته بخوريد وبياشاميد ودرزمين به فتنه وفساد انگيزي نپردازيد .»

(د)عفت درراه رفتن :
چگونگي راه رفتن وقدم برداشتن دردين مبين اسلام بسيارحائز اهميت است به طوري كه خداوند درآيه 31نورزنان را مخاطب قرارداده مي فرمايند:«زنان به منظورآشكارساختن زينتهاي پنهان خود ،پاي برزمين نكوبند.»
دراين آيه مباركه خداوند ازهرگونه راه رفتن كه زمينه توجه مردان را ايجاد مي كند نهي مي فرمايد همچنين اين نكته رامي توان ازآيه بدست آورد كه وقتي آشكارساختن صداي پا زينت وحرام باشد قطعاً آشكا رساختن موضع زينت يعني پاها نيز حرام مي باشد .

(ر)عفاف درخانواده :
براي اينكه مايك خانوده عفيف داشته باشيم قرآن كريم دو راهكار درسوره نور آيات 58و59 ارائه داده است .
1- اجازه ورود به اطاق والدين درسه وقت ازشبانه روز.
2-ابرازمحبت به يكديگردرخانواده .
آيه مي فرمايد : (( اي كساني كه ايمان آورده ايد بايد بردگان شما وهمچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند درسه وقت ازشما اجازه (ورود)بگيريد .قبل ازنمازفجر،درنيم روزهنگامي كه لباسهاي خودرابيرون آورده ايد وبعد ازنمازعشاء،اين سه وقت مخصوص براي شماست ،…وبه گرد يكديگربگرديد وباصفاوصميميت به يكديگرخدمت نماييد.) خداوند اين چنين آيات را براي شما بيان مي كند وخداوند دانا وحكيم است .))

هـ ازدواج سنگرعفاف :
يكي ازغرائزطبيعي هرانساني غريزه جنسي است كه بايد به طورطبيعي وشرعي ارضاشود وگرنه طغيان كرده وبسياري ازانسانها رابه بسوي بي عفتي سوق مي دهد ،طريق طبيعي ومشروع ارضاي آن،همان ازدواج است .قران مي فرمايند :«والبته بايد مردان بي زن وزنان بي شوهروكنيزان وبندگان خودرابه نكاح يكديگردرآوريد اگرفقيرند خداوند به لطف خود آنان رابي نيازخواهد فرمود كه خداوند به احوال آگاه ورحمتش وسيع است وآنانكه وسيله ازدواج ندارند بايد عفت پيشه كنند تاخدا آنها رابه لطف خود بي نيازگرداند.»3
وپيامبر(صلي الله عليه واله)مي فرمايند:بدترين شما افرادي هستيد كه ازدواج نكرده اند.

پي نوشت:

1 نور ( 24 ) ، آيات .31.30.
2 حسين بن شعبه الحراني.تحف العقول.انتشارات علميه اسلاميه .باب حقوق .
3 سوره نور (24 ) ،آيات 33و32.

مطالب مشابه