25 توصیه کلیدی برای خانم ها

25 توصیه کلیدی برای خانم ها

روز را در ساعت مناسبی آغاز کنید. این گفتار را چند بارتکرارکنید. دفعه اول با صدای بلند، بعد آرام تر، بعد به صورت زمزمه و سپس درفکرتان تکرار کنید. با هر بار تکرار، بگذارید کلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر ناخودآگاه تان شود. در هر فرصت آن را مرور کنید. حتی المقدورآن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید. شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور کنید. سعی کنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب کنید و بگذارید با ضمیرآگاه تان یکی شود.
1- با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش. تعریفاتی را که آنها از تو دارند نپذیر و خودت، خودت را تعریف کن.
2- از قدرت خود مایه بگذار و بر قدرت دیگران تکیه نکن. استعدادهای خود را پرورش بده و براستعدادهای مردم غبطه نخور.
3-حتی گردابی ازافکارناراحت کننده، با شوخی و خنده ای از ته دل، از بین خواهد رفت.
4-اگرمی خواهی مشکلات خود حل شوند، به دل های دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.
5- بزرگ ترین شفابخش عشق است.
6- قدرت درک یافته هایی را که از تجربیات مختلف به دست می آوری، افزایش بده. آن را در سکوت باور کن و در اختیاردیگران قرار بده.
7- نخواه که دیگران با زیبایی و جذابیت زنانه جذب کنی، زیرا هرچند داشتن اقتدار بر دیگران ارضا کننده است، اما به تدریج وجودت ناقص و ضعیف خواهد شد. سعی کن با الهام بخشیدن به دیگران و تحسین اهداف عالی آنها، خود را قوی کنی.
8- بگذار لبخند در قبلت باورشود و از دریچه چشم هایت به دنیا بتابد. مانند لبخندهای دوستانه، شفابخش و سپاسگزار باش.
9- هنگامی که وسوسه می شوی تا حرف های کنایه آمیز ونیشدار به دیگران بزنی، یادت باشد که فلفل زیادی، طعم غذا را خراب می کند. کلمات نسنجیده، دوستی های با ارزشی را تباه کرده اند اما مهربانی هیچ چیز را خراب نمی کند. اجازه بده دیگران هر طور مایلند پیش بروند.
10- ظرفیت عشقت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی، افزایش بده.
11- همواره به دیگران کمک کن و همراهی شان کن تا به تعالی برسند. آن گاه خود نیز از درون به تعالی خواهی رسید.
12- حرف های دیگران را بشنو و به آنها آرامش بده.
13- با تحقیر دیگران، سستی و تنزل خود را نشان می دهیم. نیکی و مهربانی با دیگران، انعکاس پیروزی درونی است.
14- برای غلبه براین گرایش که همه چیز را شخصی بدانی، به آنچه درباره غیر شخصی برخورد کردن و جدی بودن از دیگران می شنوی، ترتیب اثر بده.
15- باورهای قلبی ات تعیین کننده شخصیت آتی تو هستند. اگر بر مسائل حقیر تمرکزکنی، حقیر خواهی شد و اگر بر افکار متعالی تمرکز کنی، افتخار نصیبت خواهد شد.
16- افکار تو بر دریافتی که از دنیای پیرامون داری، رنگ می دهد. افکار منفی حتی سفید را خاکستری نشان داده و افکار مثبت حتی یک روز خاکستری را زیبا می کند.
17- انسان ها معمولاً احساسات و الهامات را به راحتی جذب می کنند. اگر احساسات شان آرام باشد، الهامات را به آرامی دریافت می کنند و دریافت آنها را احساس می کنند.
18- افکار را بر روند دراز مدت زندگی متمرکزکن. با فراز و نشیب های گذرا درنیفت و انرژی ایت را برای کنارآمدن با واقعیات همیشگی زندگی حفظ کن.
19- بگذار افکارت را عقل و عواطفت را عشق غیرخودخواهانه هدایت کند.
20- خود را بدون هیچ چشمداشتی، وقف دیگران کن.
21- زیبایی حقیقی نوری است که از درون ساطع می شود. منشا آن افکار مثبت، محبت و فضیلت های اخلاقی است. زیبایی صورتکی نیست که انسان به چهره بگذارد. اشتباه است اگرفکرکنیم زیبایی مختص جوانی است. هر سنی زیبایی خاص خودش را دارد.
22- قدرشناس باش و قدرشناسی را ابراز کن. از دهنده هدیه بیشترازخود هدیه قدردانی کن.
23- به عیبجویی دیگران، درست یا نادرست توجه نکن، اما قلباً از آنها سپاسگزارباش. اگر می خواهی بر کسانی که به تو بدی کرده اند غلبه کنی، از آنها نزد دیگران به خوبی یاد کن. با تاریکی نمی شود بر تاریکی غلبه کرد. سلاح مؤثر بر تاریکی، نوراست.
24- حب و بغض را دور و قناعت را در خودت تقویت کن. از داشتن دوستان واقعی راضی و شاکرباش.
25- بیشتر منشاء کنش باش تا واکنش. واکنش های احساسی مانند ابری واقعیت را می پوشانند. بگذار محبتت نسبت به دیگران، مثل عقربه قطب نما عمل کند.
منبع:نشریه کوچه ما، شماره12.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید