25 توصيه کليدي براي خانم ها

25 توصيه کليدي براي خانم ها

روز را در ساعت مناسبي آغاز کنيد. اين گفتار را چند بارتکرارکنيد. دفعه اول با صداي بلند، بعد آرام تر، بعد به صورت زمزمه و سپس درفکرتان تکرار کنيد. با هر بار تکرار، بگذاريد کلمات با عمق بيشتري جذب ضمير ناخودآگاه تان شود. در هر فرصت آن را مرور کنيد. حتي المقدورآن گفتار را با شرايط واقعي زندگي تان تطبيق دهيد. شب قبل از خواب چند بار ديگر گفتارتان را مرور کنيد. سعي کنيد اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب کنيد و بگذاريد با ضميرآگاه تان يکي شود.
1- با خودت صادق باش و نگران آنچه ديگران درباره ات فکر مي کنند نباش. تعريفاتي را که آنها از تو دارند نپذير و خودت، خودت را تعريف کن.
2- از قدرت خود مايه بگذار و بر قدرت ديگران تکيه نکن. استعدادهاي خود را پرورش بده و براستعدادهاي مردم غبطه نخور.
3-حتي گردابي ازافکارناراحت کننده، با شوخي و خنده اي از ته دل، از بين خواهد رفت.
4-اگرمي خواهي مشکلات خود حل شوند، به دل هاي دردمند ديگران تسلي و آرامش بده.
5- بزرگ ترين شفابخش عشق است.
6- قدرت درک يافته هايي را که از تجربيات مختلف به دست مي آوري، افزايش بده. آن را در سکوت باور کن و در اختيارديگران قرار بده.
7- نخواه که ديگران با زيبايي و جذابيت زنانه جذب کني، زيرا هرچند داشتن اقتدار بر ديگران ارضا کننده است، اما به تدريج وجودت ناقص و ضعيف خواهد شد. سعي کن با الهام بخشيدن به ديگران و تحسين اهداف عالي آنها، خود را قوي کني.
8- بگذار لبخند در قبلت باورشود و از دريچه چشم هايت به دنيا بتابد. مانند لبخندهاي دوستانه، شفابخش و سپاسگزار باش.
9- هنگامي که وسوسه مي شوي تا حرف هاي کنايه آميز ونيشدار به ديگران بزني، يادت باشد که فلفل زيادي، طعم غذا را خراب مي کند. کلمات نسنجيده، دوستي هاي با ارزشي را تباه کرده اند اما مهرباني هيچ چيز را خراب نمي کند. اجازه بده ديگران هر طور مايلند پيش بروند.
10- ظرفيت عشقت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامي زندگي، افزايش بده.
11- همواره به ديگران کمک کن و همراهي شان کن تا به تعالي برسند. آن گاه خود نيز از درون به تعالي خواهي رسيد.
12- حرف هاي ديگران را بشنو و به آنها آرامش بده.
13- با تحقير ديگران، سستي و تنزل خود را نشان مي دهيم. نيکي و مهرباني با ديگران، انعکاس پيروزي دروني است.
14- براي غلبه براين گرايش که همه چيز را شخصي بداني، به آنچه درباره غير شخصي برخورد کردن و جدي بودن از ديگران مي شنوي، ترتيب اثر بده.
15- باورهاي قلبي ات تعيين کننده شخصيت آتي تو هستند. اگر بر مسائل حقير تمرکزکني، حقير خواهي شد و اگر بر افکار متعالي تمرکز کني، افتخار نصيبت خواهد شد.
16- افکار تو بر دريافتي که از دنياي پيرامون داري، رنگ مي دهد. افکار منفي حتي سفيد را خاکستري نشان داده و افکار مثبت حتي يک روز خاکستري را زيبا مي کند.
17- انسان ها معمولاً احساسات و الهامات را به راحتي جذب مي کنند. اگر احساسات شان آرام باشد، الهامات را به آرامي دريافت مي کنند و دريافت آنها را احساس مي کنند.
18- افکار را بر روند دراز مدت زندگي متمرکزکن. با فراز و نشيب هاي گذرا درنيفت و انرژي ايت را براي کنارآمدن با واقعيات هميشگي زندگي حفظ کن.
19- بگذار افکارت را عقل و عواطفت را عشق غيرخودخواهانه هدايت کند.
20- خود را بدون هيچ چشمداشتي، وقف ديگران کن.
21- زيبايي حقيقي نوري است که از درون ساطع مي شود. منشا آن افکار مثبت، محبت و فضيلت هاي اخلاقي است. زيبايي صورتکي نيست که انسان به چهره بگذارد. اشتباه است اگرفکرکنيم زيبايي مختص جواني است. هر سني زيبايي خاص خودش را دارد.
22- قدرشناس باش و قدرشناسي را ابراز کن. از دهنده هديه بيشترازخود هديه قدرداني کن.
23- به عيبجويي ديگران، درست يا نادرست توجه نکن، اما قلباً از آنها سپاسگزارباش. اگر مي خواهي بر کساني که به تو بدي کرده اند غلبه کني، از آنها نزد ديگران به خوبي ياد کن. با تاريکي نمي شود بر تاريکي غلبه کرد. سلاح مؤثر بر تاريکي، نوراست.
24- حب و بغض را دور و قناعت را در خودت تقويت کن. از داشتن دوستان واقعي راضي و شاکرباش.
25- بيشتر منشاء کنش باش تا واکنش. واکنش هاي احساسي مانند ابري واقعيت را مي پوشانند. بگذار محبتت نسبت به ديگران، مثل عقربه قطب نما عمل کند.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره12.

مطالب مشابه