در زمينه‌هاي ذيل كتب معتبر با مضامين عالي معرفي كنيد: 1. ترجمه ي شيوا و معتبر در موضوعات مختلف مادّي و معنوي قرآن؛ 2. كتبي كه معتبرترين احاديث نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به طور خلاصه در بردارد.

در زمينه‌هاي ذيل كتب معتبر با مضامين عالي معرفي كنيد: 1. ترجمه ي شيوا و معتبر در موضوعات مختلف مادّي و معنوي قرآن؛ 2. كتبي كه معتبرترين احاديث نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به طور خلاصه در بردارد.

درباره درخواست بخش اوّل،‌ اگر منظور شما ترجمه ي شيوا و روان قرآن كريم به زبان فارسي است، برخي از ترجمه‌هاي شيوا، روان و معتبر عبارتند از:
1. ترجمه ي قرآن كريم، اثر آيت الله ناصر مكارم شيرازي، تهران: انتشارات دار القرآن الكريم، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي.
2. ترجمه ي قرآن كريم، محمّد مهدي فولادوند، تهران: انتشارات دار القرآن الكريم، دفتر مطالعات تاريخ و معاد اسلامي.
3. ترجمه قرآن كريم، جلال الدين مجتبوي، تهران: انتشارات حكمت.
و … .
ولي اگر منظور شما از ترجمه ي مادّي و معنوي قرآن كريم، تفسير قرآن كريم است، برخي از تفاسير معتبر، شيوا و روان عبارتند از:
1. مكارم شيرازي، ناصر و ديگران تفسير موضوعي پيام قرآن، ، تهران، دار الكتب الاسلاميه،
2. قرائتي، محسن تفسير نور، قم: انتشارات مؤسسه در راه حق.
3. مكارم شيرازي، ناصر، برگزيده ي تفسير نمونه و ديگران، در پنج مجلّد، تهران: دار الكتب الاسلاميه،
4. مكارم شيراز، ناصر، تفسير جوان برگرفته از تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
و … .
در جواب به درخواست بخش دوّم، برخي از كتبي كه احاديث معتبر نبوي و علوي را در بردارند عبارتند از:
1. كليني، محمّد بن يعقوب ، الكافي، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
2. صدوق، من لا يحضره الفقيه، قم: انتشارات جامعه مدرسين.
3. طوسي، التهذيب، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
4. طوسي، الاستبصار، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
5. نهج الفصاحه، مجموعه ي يك دست از روايت رسول رحمت.

مطالب مشابه