مشکاه الانوار فی غرر الأخبار

مشکاه الانوار فی غرر الأخبار

مشکاه الأنوار از تألیفات علیّ بن حسن طبرسى در گذشته در اوائل قرن هفتم هجرى است. وى فرزند حسن بن فضل طبرسى مؤلّف کتاب مکارم الأخلاق و نوه امین اسلام فضل بن حسن طبرسى صاحب تفسیر گرانسنگ مجمع البیان است. ویژگیهاى عمده مشکاه الأنوار عبارتند از:
1 ـ مؤلّف این کتاب را در تتمیم احادیث کتاب مکارم الأخلاق پدرش نگاشته است.
2 ـ عمده احادیث این کتاب درباره آداب و اخلاق و مواعظ است. کتاب شامل ده باب اصلى و هر باب در چندین فصل تنظیم شده است.
عناوین ده باب اصلى عبارتند از: ایمان و اسلام، صفات شیعه افعال نیکو، آداب معاشرت، مکارم أخلاق، عیوب نفس و مبارزه با آن، مصائب و بلایا، امورى که از آن نهى شده است، مواعظ، متفرقات.
3 ـ اغلب روایات این مجموعه از کتاب محاسن برقى نقل شده است. برخى از روایات منقول در نسخه هاى موجود محاسن دیده نمى شود. این مسأله نشانه ناقص بودن کتاب محاسن موجود است.
4 ـ در مجموع 1941 حدیث در این کتاب یک جلدى ارائه شده است.
5 ـ چاپ نفیس این مجموعه به تحقیق آقاى مهدى هوشمند توسط انتشارات مؤسسه فرهنگى دار الحدیث اخیراً به بازار عرضه شده است. این تحقیق شامل ضبط دقیق نسخ مختلف کتاب، ذکر مصادر روایات، شماره و عناوین احادیث و شرح و بیان کلمات غریب است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید