مشكاة الانوار فی غرر الأخبار

مشكاة الانوار فی غرر الأخبار

مشكاة الأنوار از تأليفات عليّ بن حسن طبرسى در گذشته در اوائل قرن هفتم هجرى است. وى فرزند حسن بن فضل طبرسى مؤلّف كتاب مكارم الأخلاق و نوه امين اسلام فضل بن حسن طبرسى صاحب تفسير گرانسنگ مجمع البيان است. ويژگيهاى عمده مشكاة الأنوار عبارتند از:
1 ـ مؤلّف اين كتاب را در تتميم احاديث كتاب مكارم الأخلاق پدرش نگاشته است.
2 ـ عمده احاديث اين كتاب درباره آداب و اخلاق و مواعظ است. كتاب شامل ده باب اصلى و هر باب در چندين فصل تنظيم شده است.
عناوين ده باب اصلى عبارتند از: ايمان و اسلام، صفات شيعه افعال نيكو، آداب معاشرت، مكارم أخلاق، عيوب نفس و مبارزه با آن، مصائب و بلايا، امورى كه از آن نهى شده است، مواعظ، متفرقات.
3 ـ اغلب روايات اين مجموعه از كتاب محاسن برقى نقل شده است. برخى از روايات منقول در نسخه هاى موجود محاسن ديده نمى شود. اين مسأله نشانه ناقص بودن كتاب محاسن موجود است.
4 ـ در مجموع 1941 حديث در اين كتاب يك جلدى ارائه شده است.
5 ـ چاپ نفيس اين مجموعه به تحقيق آقاى مهدى هوشمند توسط انتشارات مؤسسه فرهنگى دار الحديث اخيراً به بازار عرضه شده است. اين تحقيق شامل ضبط دقيق نسخ مختلف كتاب، ذكر مصادر روايات، شماره و عناوين احاديث و شرح و بيان كلمات غريب است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه