استفاده غير عبادى از مسجد

استفاده غير عبادى از مسجد

خوابيدن در مسجد
183-خوابيدن در مسجد مكروه است مگر در حال‌ناچارى (1) .

نماز بر ميت
184-خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است،ولى در مسجد الحرام مكروه نيست (2) .

دفن ميت
185-دفن ميت در مسجد،اگر ضرر به مسلمانان باشد يا مزاحم نمازشان باشد،جايز نيست، بلكه مطلقادفن ميت در مسجد جايز نيست (3) .
186-س:آيا جايز است كه وصيت كنم پس ازمرگ در مسجد محل كه در آن زحمت زيادى كشيده‌ام‌مرا دفن كنند،چون بسيار دوست دارم در اين مسجددفن شوم،در حياط مسجد يا شبستان؟
ج-اگر هنگام اجراء صيغه وقف،دفن ميت‌استثناء نشده باشد دفن ميت در آن جايز نيست‌و وصيت‌شما در اين مورد اعتبارى ندارد (4) .
آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته

برگزارى مجالس سوگوارى و فاتحه
187-اگر مسجد را براى عزادارى چادر بزنند و فرش‌كنند و پارچه سياه نصب كنند و وسائل چاى و پذيرايى‌به مسجد ببرند،در صورتى كه اين كارها به مسجدضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد (5) .
188-س:تشكيل مجلس فاتحه و ترحيم،درمسجد،چه صورت دارد؟
ج-اگر مانع از نماز نباشد مانعى ندارد (6) .
آيت‌الله گلپايگانى قدس‌سره

برگزارى مجلس شادى
189-س:اينجانب قصد دارم طبق سنت صدراسلام مجلس عروسى و وليمه ازدواج پسرم را با حفظ تمام شعائر مذهبى در مسجد برگزار نمايم.استدعادارم نظر شريف را در اين مورد مرقوم فرمائيد.
ج-برگزار نمودن مجلس عروسى درمسجد،در صدر اسلام به صورت يك سنت،معلوم نيست و بهتر اين است كه اينگونه‌مجالس را در منازل خود تشكيل دهيد ونسبت‌به مسجد اگر مزاحمت‌با نمازگزاران‌باشد حرام و الا سزاوار نيست،زيرا مناسب وضع مسجد نيست و هتك است (7) .
آيت‌الله گلپايگانى قدس‌سره
190-س:در برخى مناطق،بويژه در روستاها،مجالس عروسى را در مساجد بر پا مى‌كنند، يعنى‌مجلس رقص و غنا را در خانه برگزار مى‌كنند ولى نهاريا شام را در مسجد مى‌دهند،آيا اين كار شرعا جايزاست‌يا نه؟
ج-غذا دادن به ميهمانان،در مسجد،به‌خودى خود اشكال ندارد ولى بر پا كردن‌مجالس عروسى در مساجد مخالف‌جايگاه اسلامى مسجد است و جايزنمى‌باشد و ارتكاب محرمات شرعى ازقبيل غنا و موسيقى لهوى مطرب،حرام‌است مطلقا (8) .
آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته

درس و بحث
191-س:آيا از صحن و ايوان مسجد مى‌توان براى توجيه فكرى و فرهنگى و اعتقادى و دروس‌نظامى به جوانان استفاده كرد،با توجه به اينكه جابراى اين امور،كم است و از ايوان مسجد هم استفاده‌ديگرى نمى‌شود؟
ج-اين امور تابع كيفيت وقف صحن و ايوان‌مسجد است و در اين خصوص لازم است‌نظر امام جماعت و هيئت امناى مسجد راجويا شويد.ياد آورى مى‌شود كه راهنمايى‌جوانان و تشكيل كلاسهاى دروس دينى باموافقت امام جماعت و هيئت امناى مسجد،امرى است مطلوب و پسنديده (9) .
آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته
192-س:در مسجدى كه نماز اقامه مى‌شود،بخشى از آن مختص به بانوان است و گاهى در اين‌مسجد درس گفته مى‌شود و هنگام درس و بحث،بانوان از مسجد خارج مى‌شوند و اين درس مانع نمازبانوان است‌يا درسى كه مانع نماز آنان است اشكال دارد يا نه؟
ج-مانع شدن از نماز خواندن نمازگزاران‌در مسجد جايز نيست،خواه نمازگزارمرد باشد يا زن (10) .
آيت‌الله گلپايگانى قدس‌سره

شعر خوانى
193-خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشددر مسجد مكروه است (11) .

ورزش
194-س:آيا تمرينات ورزشى در مسجد محله ياخوابيدن در آن يا مسجد ديگر جايز است؟
ج-مسجد مكان ورزش نيست و خوابيدن‌در مسجد مكروه است (12) .
آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته

نمايش فيلم
195-س:آيا نمايش فيلمهاى سينمايى كه ازسوى وزارت ارشاد اسلامى مجوز دارد در مسجد براى‌كسانى كه در جلسات قرآن شركت مى‌كنند،شرعااشكال دارد؟
ج-جايز نيست مسجد را به مكان نمايش‌فيلمهاى سينمايى تبديل كنند ولى نمايش‌فيلم در وقت نياز با هماهنگى امام جماعت‌مسجد مانع ندارد (13) .
آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته

كتابخانه و اتاق بسيج
196-س:اشغال كردن مسجد به اينكه مقدارى ازمسجد را كتابخانه كنند يا اينكه براى غير نمازاجتماع كنند در مسجد،به طورى كه مزاحم مصلين(نمازگزاران)باشند چه صورتى دارد؟
ج-كتابخانه كردن مقدارى از مسجد و مزاحمت نمازگزاران جايز نيست(اگر قبل از آنكه زمين وقف مسجد شود قسمتى را كتابخانه و قسمتى را مسجد بسازند اشكال ندارد، ولى پس از آنكه وقف مسجد شد،تغيير آن جايز نيست.)ولى‌مى‌توانند تعدادى كتاب بدون مزاحمت‌مصلين در مسجد قرار دهند (14) .
197-س:آيا مى‌شود قسمتى از مسجد را كه‌هيچگونه استفاده‌اى از آن نمى‌شود براى شوراى‌هميارى كه هيچ جايى براى جلسات شورا ندارند،اختصاص داد يا نه؟
ج-اختصاص دادن قسمتى از مسجد به‌امور شورا جايز نيست (15) .
198-س:آيا در قسمت پشت‌بام مسجد،مى‌توان ساختمانى به عنوان كتابخانه ساخت و مورداستفاده قرار داد يا نه؟
ج-نمى‌شود (16) .
آيت‌الله گلپايگانى قدس‌سره

استفاده از وضوخانه مسجد
199-كسى كه نمى‌خواهد در مسجدى نماز بخواند،اگر نداند حوض يا وضوخانه آن را براى همه مردم‌وقف كرده‌اند يا براى كسانى كه در آن جا نمازمى‌خوانند،نمى‌تواند از حوض يا وضوخانه آن مسجدوضو بگيرد.ولى اگر معمولا كسانى هم كه نمى‌خواهنددر آنجا نماز بخوانند وضو مى‌گيرند،مى‌تواند در آنجاوضو بگيرد (17) .
200-اگر طهارتخانه مسجد،تنها براى استفاده‌نمازگزاران آن مسجد وقف شده باشد،استفاده كسانى‌كه نمى‌خواهند در آن مسجد نماز بخوانند،حرام است.
ولى اگر ندانند كه براى استفاده همه مردم وقف شده يافقط نمازگزاران همان مسجد،حكم مساله قبل رادارد (18) .
201-س:آيا استفاده شخصى آنهم به مقدار كم،از آب مخصوص وضو در مساجد،مثلا مغازه‌داران‌محل براى نوشيدن يا درست كردن چاى يا براى‌ماشين،با توجه به اينكه چنين مسجدى واقف‌مشخص ندارد كه از اين كار منع كند،چه حكمى دارد؟
ج-اگر معلوم نباشد كه آب،تنها وقف‌وضوى نمازگزاران است و عرف مردم آن‌محل و رهگذران از مثل اين آب استفاده‌مى‌كنند،اشكال ندارد هر چند احتياط دراين موارد مطلوب است (19) .[يعنى بهتر است‌پرهيز كنند و استفاده نكنند.] آيت‌الله خامنه‌اى دامت‌بركاته
[به فصل 7«حفظ حرمت مسجد»نيز مراجعه‌كنيد.]

پى‌نوشتها:

1-توضيح المسائل،م 913.
2-توضيح المسائل،م 612.
3-توضيح المسائل،م 622.
4-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 125،س 418.
5-توضيح المسائل،م 907.
6-مجمع المسائل،ج 1،ص 137،س 40.
7-مجمع المسائل،ج 1،ص 136،س 35.
8-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 120،س 406.
9-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 120،س 405.
10-مجمع المسائل،ج 1،ص 135،س 33.
11-توضيح المسائل،م 914.
12-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 119،س 404.
13-همان،ص 122،س 409.
14-استفتائات،ج 2،ص 346،س 31.
15-همان،س 30.
16-مجمع المسائل،ج 1،ص 142،س 59.
17-توضيح المسائل،م 269.
18-همان و توضيح المسائل،م 64.
19-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 124،س 415.

مطالب مشابه