الحياة

الحياة

الحياة نام مجموعه اى ارزشمند از روايات است كه توسط نويسندگان معاصر محمّدرضا حكيمي، محمّد حكيمي و على حكيمى تدوين و منتشر شده است. مؤلّفان ـ چنان كه بارها تأكيد كرده اند ـ معرفت صحيح اسلام را در گرو شناخت همه جانبه و جامع اجزاى دين و فهم ارتباطات ميان اين اجزاء مى دانند. از همين رو در صدد ارائه نظام معرفتى، نظام اجتماعى و نظام اقتصادى اسلام از زبان قرآن و روايات برآمده اند. ويژگيهاى اين مجموعه را چنين مى توان برشمرد:
1 ـ تاكنون شش جلد از اين كتاب تكميل و منتشر شده كه 4 مجلّد آن توسط زنده ياد استاد احمد آرام به فارسى برگردانده شده است.
2 ـ الحياة از 12 باب و هر باب از چندين فصل تشكيل مى شود كه در هر فصل، آيات و احاديث مربوط به آن بيان شده است.
3 ـ در انتهاى هريك از بابها و بسيارى از فصلهاى الحياة جمع بندى احاديث و نگرشى كلى به باب و فصل آمده است در اين جمع بندى ها به نقاط اصلى بحث توجه داده مى شود .
4 ـ الحياة در آغاز كتاب چنين معرفى شده است: دائرة المعارفى اسلامى، علمى، پژوهشى، كه روش زندگى فردى و اجتماعى آزاد و پيشرو را ترسيم مى كند و انسانهاى سراسر جهان را به پى ريزى يك نظام مردمى شايسته فرا مى خواند.
5 ـ جلد سوّم تا پايان جلد ششم الحياة به معرّفى نظام اقتصادى اسلام اختصاص دارد. فلسفه سياسى اسلام نيز در پايان جلد دوّم كتاب آمده است.
6 ـ متن عربى و ترجمه الحياة توسط دفتر نشر و فرهنگ اسلامى در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه