سلطان بی تاج و تخت

سلطان بی تاج و تخت

در عصر رژيم منحط محمدرضاپهلوي، بهايي ها آن چنان در همه جا حتي در سطح وزارت نفوذ كرده بودند، كه مي خواستند ايران را اسرائيل دوم كنند، هويدا بهايي حدود سيزده سال نخست وزير اين مملكت بود، در همه جا اعمال نفوذ آنها ديده مي شد، از اين رو آية اللّه العظمي بروجردي (ره) نسبت به اين مسئله، فوق العاده حساس بود و اقدامات مهم براي قلع و قمع آنها نمود، كه يكي از آنها سخنرانيهاي خطيب توانا حجة الاسلام محمد تقي فلسفي به نمايندگي از آقاي بروجردي، در مسجد شاه سابق تهران بود كه مستقيم، در ماه رمضان سال 1334 شمسي در راديو پخش مي شد، و در همين سال ضربات سنگيني بر بهائيان وارد گرديد.
حتي دكتر ايادي طبيب مخصوص شاه، بهايي بود.
آقاي فلسفي مي نويسد: در يكي از سخنرانيهاي ماه رمضان سال 1334 شمسي كه در راديو هم پخش مي شد، خطاب به شاه، به طور صريح گفتم:
مملكت ما اين همه طبيب متخصص مسلمان دارد، مردم ناراحت هستند از اينكه دكتر ايادي بهايي طبيب مخصوص شما است، او را عوض ‍ كنيد.
ولي شاه او را عوض نكرد، حتي يك نفر به من گفت شاه ناراحت شده و گفته است: اينها به طبيب من چه كار دارند؟
وقتي كه بعد از انقلاب كتاب ارتشبد حسين فردوست به نام ظهور و سقوط سلطنت پهلوي (كه در دو جلد چاپ شده) را خواندم معلوم شد كه شاه هرگز نمي توانست دكتر ايادي را عوض كند، فردوست مي نويسد:
من كه در دريا بودم، نمي دانستم كه آيا شاه بر ايران سلطنت مي كند يا دكتر ايادي؟ زيرا دكتر ايادي بهايي ها را در همه جا گمارده و بر مردم مسلط كرده بود.
سپس مي نويسد: در زماني كه فلسفي در راديو درباره بهائيان صحبت مي كرد، شاه به ايادي گفت: ديگر مقتضي نيست در ايران بماني، مدتي به خارج از ايران برو.
فردوست مي نويسد: من يكبار مشاغل او را كنترل كردم، به 80 شغل رسيد، محمد رضا در حضور من از او ايراد گرفت كه 80 شغل را براي چه مي خواهيد؟ ايادي با شوخي جواب داد و گفت: مي خواهم مشاغلم را به صد برسانم!
اين خود نمونه كوچكي است از شيوه حكومت محمدرضا. در زمان هويدا (نخست وزير شاه) دكتر ايادي تا توانست وزير بهايي وارد كابينه كرد، و اين وزرأ بدون اجازه او حق هيچگونه كاري نداشتند…. و بر همين اساس مي توان كتاب نوشت كه آيا ايادي بهايي در ايران سلطنت مي كرد يا محمد رضا؟
آقاي فلسفي در نتيجه گيري مي نويسد:
چيزي كه من از نظر سياسي دريافتم اين بود كه انگليس فلسطين را به دست يهود مركز صهيونيست ها كرد، و آمريكا مي خواست ايران را به دست افرادي نظير دكتر ايادي مركز بهائي ها كند، و در خاورميانه دو پايگاه داشته باشد.
سرگذشتهاي عبرت انگيز/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه