زيرکی سفير

زيرکی سفير

هانري هشتم پادشاه انگليس با فرانسيس اول پادشاه فرانسه معاصر بود و هر دو مستبد و سريع الغضب بودند.
روزي هانري تصميم گرفت يكي از وزراي خود را بنام سرتوماس موز براي رساندن پيامي نزد فرانسيس بفرستد، سفير چون از تندي مزاج فرانسيس واقف بود به هانري گفت: اگر اين پيام را به او بگويم ديگر مالك سر خود نخواهم بود. هانري گفت: هيچ وحشت نكن به شرف بريتانيا قسم اگر سر تو را بريد دستور مي دهم سر تمامي فرانسوياني كه در بريتانيا هستند ببرند. سفير با خضوع گفت: از چاكر نوازي شما ممنونم ليك گمان نكنم كه در تمام سرهاي فرانسوي، سري كه موافق با گردن من باشد يافت شود. هانري از اين جواب خنده اش گرفت و او را از سفارت معاف داشت.
گفتنيهاي تاريخ/ علي سپهري اردکاني

مطالب مشابه