مبارزه ایرانیان با ارتداد

مبارزه ایرانیان با ارتداد

نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله پس از مراجعت از حجه الوداع، چند روزی از فرط خستگی مریض شده بستری گردیدند.
اسود عنسی از مرض پیغمبر اطلاع پیدا کرد و پنداشت که نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله از این ناخوشی رهایی پیدا نخواهد کرد. از این رو در یمن ادعای نبوت کرد و گروهی را دور خود جمع نمود. عده کثیری از اعراب یمن پیرامون وی را گرفتند.
ارتداد اسود عنسی، نخستین ارتدادی است که در اسلام پدید آمد. عنسی با قبایلی از عرب که پیرامون وی را گرفته بودند به طرف شهر بن باذان که در صنعا حکومت می راند حرکت کرد،ابن باذان خود را برای دفع اسود کذّاب که بر ضد اسلام قیام کرده بود آماده ساخت.
اسود با هفتصد سوار به جنگ او آمد و بین این دو جنگ سختی در گرفت. شهر بن باذان در این جنگ کشته شد و این نخستین فرد ایرانی است که در راه اسلام به شهادت رسید.
اسود عنسی پس از کشتن وی با زن شهر بن باذان ازدواج کرد و بر همه یمن تا حضرموت، بحرین، احسأ و بیابانهای نجد و طائف تسلط پیدا کرد و همه قبائل یمن را مطیع خود ساخت و فقط تنی چند از اعراب تسلیم او نشدند و به طرف مدینه منوره مراجعت نمودند.
پس از کشته شدن شهر بن باذان ریاست ایرانیان را فیروز و دادویه به عهده گرفتند. اینان همچنان در طریقه اسلام و متابعت از نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله ثابت ماندند و روش باذان و فرزندش شهر بن باذان را از دست ندادند.
در این بین جریان کشته شدن شهر بن باذان و حوادث یمن به اطلاع حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله رسید و مسلمانان مدینه متوجه شدند که جز ایرانیان و جماعتی از عرب سرزمین یمن مرتد شده پیرامون اسود کذّاب را گرفتند.
حکایتها و هدایتها/ محمد جواد صاحبی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید