مبارزه ايرانيان با ارتداد

مبارزه ايرانيان با ارتداد

نبي اكرم صلي اللّه عليه و آله پس از مراجعت از حجة الوداع، چند روزي از فرط خستگي مريض شده بستري گرديدند.
اسود عنسي از مرض پيغمبر اطلاع پيدا كرد و پنداشت كه نبي اكرم صلي اللّه عليه و آله از اين ناخوشي رهايي پيدا نخواهد كرد. از اين رو در يمن ادعاي نبوت كرد و گروهي را دور خود جمع نمود. عده كثيري از اعراب يمن پيرامون وي را گرفتند.
ارتداد اسود عنسي، نخستين ارتدادي است كه در اسلام پديد آمد. عنسي با قبايلي از عرب كه پيرامون وي را گرفته بودند به طرف شهر بن باذان که در صنعا حكومت مي راند حرکت کرد،ابن باذان خود را براي دفع اسود كذّاب كه بر ضد اسلام قيام كرده بود آماده ساخت.
اسود با هفتصد سوار به جنگ او آمد و بين اين دو جنگ سختي در گرفت. شهر بن باذان در اين جنگ كشته شد و اين نخستين فرد ايراني است كه در راه اسلام به شهادت رسيد.
اسود عنسي پس از كشتن وي با زن شهر بن باذان ازدواج كرد و بر همه يمن تا حضرموت، بحرين، احسأ و بيابانهاي نجد و طائف تسلط پيدا كرد و همه قبائل يمن را مطيع خود ساخت و فقط تني چند از اعراب تسليم او نشدند و به طرف مدينه منوره مراجعت نمودند.
پس از كشته شدن شهر بن باذان رياست ايرانيان را فيروز و دادويه به عهده گرفتند. اينان همچنان در طريقه اسلام و متابعت از نبي اكرم صلي اللّه عليه و آله ثابت ماندند و روش باذان و فرزندش شهر بن باذان را از دست ندادند.
در اين بين جريان كشته شدن شهر بن باذان و حوادث يمن به اطلاع حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله رسيد و مسلمانان مدينه متوجه شدند كه جز ايرانيان و جماعتي از عرب سرزمين يمن مرتد شده پيرامون اسود كذّاب را گرفتند.
حکايتها و هدايتها/ محمد جواد صاحبي

مطالب مشابه