نصایحی از حضرت آیهالله الهی طباطبایی (ره)

نصایحی از حضرت آیهالله الهی طباطبایی (ره)

– یاد بگیرید جز خدا همه‌چیز را فراموش کنید و غفلت‌ها را از بین ببرید.

– از قرآن بخواهید تا شما را به جواب مجهولات راهنمایی کند. حرف‌ها و مشکلات را به قرآن عرضه کنید و چاره بخواهید.

– توبه حقیقی آن است که از خوبی و بدی توبه کنی.

– حق را بشناس تا مردان حق را بشناسی.

– سلامت خود را حفظ نما و به تنت برس؛ چون اگر تن ضعیف باشد مثل مرکب خواب، ما را به مقصد نمی‌رساند.

-از حسنات اعمال‌تان که خیال می‌کنید حسنه است توبه کنید، تا چه رسد به معاصی!

منبع: الهیه، شرح حال سیدمحمدحسن الهی طباطبایی (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید