اخلاص و تواضع آیةالله العظمی شاه آبادی (ره)

اخلاص و تواضع آیةالله العظمی شاه آبادی (ره)

امام خميني(ره)روزي به فرزند آيةالله‌العظمي شاه‌آبادي(ره) فرمودند: زماني‌که ما نزد پدر شما فصوص مي‌خوانديم، شخصي از ايشان درخواست تدريس کتاب صمديه (يا سيوطي) ـ از پايين‌ترين کتاب‌هاي درسي حوزه ـ را کرده بود. آيةالله شاه‌آبادي هم به او درس مي‌گفت. چنين درسي در شأن ايشان نبود. ما از آقاي شاه‌آبادي خواستيم که آن درس را ادامه ندهد؛ اما راضي نشد و گفت: شخصي از من درخواستي کرده و من هم وقت دارم. از آن طلبه خواستيم که ديگر در درس شرکت نکند تا تعطيل شود. طلبه هم قبول نکرد!

منگرحقيرگدايان عشق‌راکه‌اين قوم

شاهان بي‌کمر خسروان بي کلهند

منبع : به نقل از آيةالله ‌نصرالله شاه‌آبادي فرزند عارف کامل آيةالله‌العظمي ميرزا محمدعلي شاه‌آبادي

مطالب مشابه