چهار پناهگاه از منظر امام صادق علیه السلام

چهار پناهگاه از منظر امام صادق علیه السلام

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: در شگفتم براي کسي که از چهار چيز بيم دارد، چگونه به چهار چيز پناه نمي برد
در شگفتم براي کسي که ترس بر او غلبه کرده ، چگونه به ذکر حسبنا الله و نعم الوکيل پناه نمي برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر ياد شده فرمود: پس (آن کساني که به عزم جهاد خارج گشتند و تخويف شياطين در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند) همراه با نعمتي از جانب خداوند (عافيت ) و چيزي زائد بر آن (سود در تجارت ) بازگشتند و هيچگونه بدي به آنان نرسيد.

چهار پناهگاه از منظر امام صادق علیه السلام

و در شگفتم براي کسي که اندوهگين است ، چگونه به ذکر لا اله الا انت سبحانک انّي کنت من الظالمين پناه نمي برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس ما (يونس را در اثر تمسک به ذکر ياد شده ) از اندوه نجات داديم و همين گونه مؤ منين را نجات مي بخشيم .

و در شگفتم براي کسي که مورد مکر و حيله واقع شده ، چگونه به ذکر اءفوض ‍ امري الي الله ان الله بصير بالعباد پناه نمي برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس خداوند (موسي را در اثر ذکر ياد شده ) از شر و مکر فرعونيان مصون داشت .

و در شگفتم براي کسي که طالب دنيا و زيبايي هاي دنياست ، چگونه به ذکر ((ما شاءالله لا قوة الا بالله )) پناه نمي برد. زيرا به تحقيق شنيدم که خداوند عزوجل بعد از ذکر ياد شده (از زبان مردي که فاقد نعمتهاي دنيوي بود، خطاب به مردي که از آن نعمتها بهره مند بود) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود مي داني پس اميد است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.

منابع مقاله:

داستانهاي حکيمانه در آثار استاد حسن زاده آملي، هيئت تحريريه انتشارات نبوغ

مطالب مشابه