سخاوت و بخشندگى پیامبر (صلى اللّه علیه و اله)

سخاوت و بخشندگى پیامبر (صلى اللّه علیه و اله)

نویسنده : مولی محسن فیض کاشانی

پیامبر صلى اللّه علیه و اله بخشنده ترین و با سخاوت ترین فرد بود و در ماه رمضان چون باد وزان (هرچه را داشت مى پراکند و)، چیزى را باقى نمى گذاشت .(1)
على علیه السلام وقتى که پیامبر صلى اللّه علیه و اله را وصف مى کرد، مى گفت : بخشنده تر و دست و دل بازتر از همه مردمان و راستگوتر و با وفاتر و نرمخوتر از همه بود و از همه قبائل قبیله اش محترمتر بود، هر که او را ناگهان مى دید، مى ترسید و هر که با او معاشرت مى کرد، دوستش ‍ مى داشت ، و در وصف او مى گفت : پیش از او و بعد از او کسى را نظیر او ندیده ام .(2)
هرگز چیزى را که بر طبق موازین اسلام بود از آن حضرت نخواستند مگر آنکه مرحمت کرد. زمانى مردى خدمت آن حضرت رسید و درخواستى کرد، پیامبر صلى اللّه علیه و اله گوسفندى از گوسفندان بین جبلین (ناحیه اى بین کوه طى و کوه سلمى ) را به او مرحمت کرد و از میان قوم خود برگشت و گفت : مسلمان شوید که محمّد به قدرى مى بخشد که کسى از تنگدستى نهراسد.(3)
هرگز چیزى از وى درخواست نکردند که در جواب ، نه بگوید. (4) هفتصد درهم خدمت آن حضرت آوردند، پولها را روى حصیر قرار داد؛ سپس از جا برخاست و آنها را تقسیم کرد و هیچ مستمندى را ناامید نکرد تا پولها تمام شد. (5) مردى خدمت آن حضرت آمد و درخواست کرد، فرمود: چیزى نزد ما نیست ولى به حساب ما بخر، هر وقت چیزى دست ما آمد، آن را ادا مى کنیم . عمر گفت : یا رسول اللّه ، خداوند شما را بر چیزى که توان آن را ندارید مکلف نکرده است ، پیامبر صلى اللّه علیه و اله از شنیدن این سخن ملول شد. مرد سائل گفت : انفاق کنید و براى خداى بزرگ از تنگدستى بیمى نداشته باشید. پیامبر لبخندى زد و آثار شادمانى در چهره اش نمودار شد.(6)
وقتى که از حنین مراجعت فرمود، عربها مى آمدند و چیزى مى خواستند تا آن جا که به درختى پناه آورد و عباى حضرت به درخت گیر کرد. رسول خدا صلى اللّه علیه و اله ایستاد و فرمود: ((عباى را بدهید، اگر من به شمار این خارها نعمت داشتم همه را بین شما تقسیم مى کردم وانگهى شما هرگز مرا بخیل ، دروغگو و ترسو نمى یابید.))(7)

پی نوشت ها :

1- این حدیث را بخارى ، در ج ۴، ص ۲۲۹ و مسلم در ج ۷، ص ۷۳ از قول ابن عباس نقل کرده اند.
2- این حدیث را ترمذى در (( الشمائل ، )) ص ۱ از ابراهیم بن محمّد به نقل از على علیه السلام روایت کرده است .
3- این حدیث را مسلم در ج ۷، ص ۷۴ از حدیث انس نقل کرده است .
4- این حدیث را مسلم در ج ۷، ص ۷۴ از قول جابر و دارمى در ج ۱، ص ۳۴ از حدیث سهل نقل کرده اند.
5- ابوالحسن بن ضحاک در (( الشمائل )) به طور مرسل از قول حسن نقل کرده است که براى رسول خدا صلى اللّه علیه و اله هشتاد هزار درهم بحرین آوردند که پیش از آن این مقدار مال کسى نیاورده بود، آن روز هیچ کس درخواست نکرد مگر چیى به او داد و هیچ سائلى را رد نکرد ولى به کسى که درخواست نکرده بود چیزى نداد. بخارى این حدیث را در ج ۴، ص ۱۲ ذیل حدیث انس آورده که مالى از بحرین نزد پیامبر صلى اللّه علیه و اله آوردند؛ بیشترین مالى بود که تا آن زمان آورده بودند….
6- این حدیث را ترمذى از عمر بن خطاب در (( الشمائل ، )) ص ۲۶ نقل کرده است .
7- این حدیث را بخارى ، در ج ۴، ص ۱۱۵ از قول جبیر بن مطعم نقل کرده است .

منبع:برگرفته از ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید