احادیث گرانبهای پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

احادیث گرانبهای پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

اگر علم‌ به‌ ثريا آويخته‌ بود ، مردانى‌ از فارس‌ بدان‌ مى‌رسيدند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 12 ، ص‌ 91 ، ح‌ 34131)

هر كه‌ دوست‌ دارد كه‌ روزى‌ وى‌ گشاده‌ كنند و زندگيش‌ طولانى‌ شود به‌ خويشاوندان‌ خود خدمت‌ كند .

(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 5527)

هر كه‌ خواهد بداند نزد خدا چه‌ دارد ، بنگرد خدا نزد وى‌ چه‌ دارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 11 ، ص‌ 94 ، ح‌ 30757)

هر كه‌ روز آغازد و سر پرهيزكارى‌ داشته‌ باشد و در اين‌ اثنا گناهى‌ كند ، خدا وى‌ را بيامرزد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 89 ، ح‌ 5627)

مؤمن‌ طعنه‌زن‌ و لعنت‌گر و بدگو و بدزبان‌ نيست‌ .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ البر والصله‌ ، ح‌ 190.)

هر كس‌ با آنكه‌ از معاشرت‌ وى‌ ناچار است‌ به‌ نيكى‌ معاشرت‌ نكند تا خدا فرجى‌ براى‌ او پيش‌ آرد ، خردمند نيست‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 27 ، ح‌ 24761)

بهترين‌ شما آن‌ نيست‌ كه‌ دنياى‌ خويش‌ را براى‌ آخرت‌ خود واگذارد و نه‌ آخرت‌ خويش‌ را براى‌ دنيا واگذارد ، تا از هر دو بهره‌ گيرد كه‌ دنيا وسيله‌ رسيدن‌ به‌ آخرت‌ است‌ ، و سربار مردم‌ نباشيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 238 ، ح‌ 6334)

در ميزان‌ اعمال‌ ، چيزى‌ سنگين‌ تر از خوى‌ نيك‌ نيست‌ .

(مسند احمد ، مسند القبائل‌ ، ح‌ 26256)

هيچ‌ چيز نزد خداى‌ والا ، گرامى‌ تر از مؤمن‌ نيست‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 145 ، ح‌ 713)

هيچ‌ چيز نزد خدا ، گرامى‌ تر از دعا نيست‌ .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3292)

هر كه‌ به‌ غير ما مانند شود ، از ما نيست‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 128 ، ح‌ 25333)

هر كه‌ با مسلمانى‌ تقلب‌ كند ، يا به‌ او ضرر رساند ، يا با وى‌ حيله‌ كند ، از ما نيست‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 546 ، ح‌ 7825)

مؤمن‌ مايه‌ سود است‌ ، اگر همراهش‌ شوى‌ سودت‌ دهد ، و اگر با وى‌ مشورت‌ كنى‌ سودت‌ دهد ، و اگر شريكش‌ شوى‌ سودت‌ دهد ، و همه‌ كار وى‌ مايه‌ سود است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 143 ، ح‌ 692)

آنچه‌ خودتان‌ نمى‌خوريد ، به‌ مستمندان‌ مخورانيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 399 ، ح‌ 16247)

از كار هيچ‌ كس‌ شگفتى‌ مكنيد ، تا بنگريد عاقبت‌ آن‌ چه‌ مى‌شود .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12854)

معده‌ خانه‌ مرض‌ است‌ ، و پرهيز سرآمد دواهاست‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 625 ، ح‌ 3084)

از جمله‌ بهترين‌ وساطت‌ ، وساطت‌ ميان‌ دو كس‌ در كار زناشويى‌ است‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ نكاح‌ ، ح‌ 1965)

هر كه‌ بى‌علم‌ عمل‌ كند ، بيش‌ از آنچه‌ اصلاح‌ مى‌كند ، افساد خواهد كرد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 622 ، ح‌ 3058)

همه‌ فرزندان‌ آدم‌ خطاكارند ، و بهترين‌ خطاكاران‌ توبه‌ گرانند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 215 ، ح‌ 10220)

مؤمن‌ هر صفتى‌ تواند داشت‌ ، مگر خيانت‌ و دروغ‌ .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21149)

در دنيا چون‌ ميهمانان‌ باشيد ، و مسجدها را خانه‌ كنيد ، دلها را به‌ رقت‌ عادت‌ دهيد ، و انديشه‌ و گريه‌ بسيار كنيد ، و هوسها شما را از راه‌ نبرد . بناها مى‌سازيد كه‌ درآن‌ ساكن‌ نمى‌شويد ، و چيزها فراهم‌ مى‌كنيد كه‌ نمى‌خوريد ، و اميدها داريد كه‌ بدان‌ نمى‌رسيد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 463 ، ح‌ 2188)

خداوند مردمى‌ را كه‌ حق‌ ضعيفان‌ را از نيرومندشان‌ نگيرند ، چگونه‌ تقديس‌ كند .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 40..)

اينكه‌ مردى‌ در زندگى‌ خويش‌ درهمى‌ صدقه‌ كند ، براى‌ وى‌ بهتر است‌ تا صد درهم‌ هنگام‌ مرگش‌ صدقه‌ كند .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الوصايا ، ح‌ 2482)

به‌ نيكى‌ واداريد و از بدى‌ باز داريد ، و گرنه‌ خدا بدانتان‌ را بر شما مسلط كند و نيكانتان‌ دعا كنند و استجابتشان‌ نكنند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 66 ، ح‌ 5520)

از بهترين‌ عملها خوشحال‌ كردن‌ مؤمن‌ است‌ ، يعنى‌ دين‌ وى‌ را ادا كنى‌ ، حاجتى‌ از او برآورى‌ ، يا محنتى‌ از او برطرف‌ كنى‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 770 ، ح‌ 43023)

هر چيزى‌ را زكاتى‌ هست‌ ، و زكات‌ خانه‌ اطاق‌ مهمان‌ خانه‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 390 ، ح‌ 41504)

هر چيزى‌ را كليدى‌ هست‌ ، و كليد بهشت‌ دوستى‌ مستمندان‌ و فقيران‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 469 ، ح‌ 16587)

هر كه‌ مسلمانان‌ را در راههايشان‌ آزار كند ، لعنت‌ بر وى‌ واجب‌ است‌ .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 365 ، ح‌ 26486)

آدمى‌ زاد اگر دو دره‌ از طلا داشته‌ باشد ، به‌ علاوه‌ آن‌ دره‌ سوم‌ را طلب‌ كند ، و دهان‌ آدمى‌ زاد را جز خاك‌ پر نكند .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12991)

اگر ايمان‌ در ثريا بود ، مردانى‌ از فارس‌ بدان‌ مى‌رسيدند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3184)

مطالب مشابه