ویژگی های زنان

ویژگی های زنان

زن و مرد در غالب صفات و خصال مشترک هستند؛ مثلاً حسن خلق، امانتداری، بزرگواری و گذشت و صدها صفت نیکوی دیگر، هم چنان که برای مردان پسندیده است برای زنان نیز مورد پسند است و برعکس: بداخلاقی، خیانت، کینه توزی، دروغگویی و صدها صفت زشت دیگر هم چنان که برای مردان مورد مذمت است برای زنان هم مذموم است. اما بعضی از صفات است که جنبه خصوصی دارد و برای مردان، صفت مذموم محسوب می شود ولی برای زنان، لازم، جزء صفات نیک آنان است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.
1ـ خودپسند و متکبر باش: زنی که خودپسند و متکبر است در اثر همین صفت، پاکدامن می ماند یعنی باید تکبر خود را در این راه مصرف کند به خلاف زنانی که به شوهر خود فخر فروشی می کنند. زن باید آرایش کند امّا فقط برای همسر خود، باید خود را عرضه کند اما فقط برای شوهر خود، زن باید جلوه گری و طنازی کند اما فقط در محیط گرم و صمیمی خانه؛ و تکبر، فخر فروشی، ابهت و وقار خود را در بیرون از منزل و در برابر چشمان هوس آلود مردان ناپاک خرج کند و در کوچه و خیابان چنان با غرور و ابهت راه رود که هیچ طمع کاری، چشم طمع به او نداشته باشد.
2ـ بخیل باش: زنی که بخیل است مال خود و شوهرش را حفظ می کند یعنی زن باید در خرج کردن و ریخت و پاش، مواظب و حسابگر باشد و از تجمل گرایی و چشم و هم چشمی مضر و ویرانگر اجتناب کند. هنر یک کدبانوی خوب این است که مانند افراد بخیل و تنگ نظر مال شوهر را به طور شایسته مصرف کند والاّ خرج تراشی و تلف کردن مال کار آسانی است؛ با کفش مهمانی به تفریح و خرید رفتن، لباس مهمانی و گران قیمت را در خانه و موقع کار پوشیدن و وسایل خانه را با این که نو و سالم است عوض کردن و … از موارد تلف کردن مال شوهر است که باید از آن برحذر باشی.
3ـ ترسو باش: زنی که ترسو باشد محفوظ می ماند. یعنی زن باید جرأت بعضی از رفت و آمدها را به خود ندهد و از عواقب شوم آن ها هراس داشته باشد. زنی که آرایش می کند به تنهایی به خرید می رود یا به مهمانی می رود و … هرگز از دید صیادان مخفی نمی ماند و خدای ناکرده در دام گرگان گرفتار می شود.
این سه صفت در روایت حضرت علی ـ علیه السلام ـ آمده که فرموده است: «بهترین صفات زنان، بدترین صفات مردان است و آن تکبر، بخل و ترس است.»
4ـ در مسائل مالی، امور مادی، زر و زیور و تجملات زندگی بلند پرواز نباش.
5ـ سطح توقعات خودت را با سطح در آمد و توان مالی همسرت هماهنگ و متوازن کن.
6ـ در امور مادی همیشه به پایین تر از خودت نگاه کن و بر عکس در امور معنوی و اخلاقی به بالاتر از خودت توجه داشته باش.
7ـ از اسراف و تبذیر بپرهیز.
8ـ در کارهای خیر سبقت بگیرید نه در تجمل گرایی و امور دست و پاگیر.
9ـ آرامش زندگی خودت، همسرت و بچه ها را فدای امور بی ارزش مادی نکن.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید