ویژگی های زنان

ویژگی های زنان

زن و مرد در غالب صفات و خصال مشترک هستند؛ مثلاً حسن خلق، امانتداري، بزرگواري و گذشت و صدها صفت نيکوي ديگر، هم چنان که براي مردان پسنديده است براي زنان نيز مورد پسند است و برعکس: بداخلاقي، خيانت، کينه توزي، دروغگويي و صدها صفت زشت ديگر هم چنان که براي مردان مورد مذمت است براي زنان هم مذموم است. اما بعضي از صفات است که جنبه خصوصي دارد و براي مردان، صفت مذموم محسوب مي شود ولي براي زنان، لازم، جزء صفات نيک آنان است که در ذيل به آن ها اشاره مي کنيم.
1ـ خودپسند و متکبر باش: زني که خودپسند و متکبر است در اثر همين صفت، پاکدامن مي ماند يعني بايد تکبر خود را در اين راه مصرف کند به خلاف زناني که به شوهر خود فخر فروشي مي کنند. زن بايد آرايش کند امّا فقط براي همسر خود، بايد خود را عرضه کند اما فقط براي شوهر خود، زن بايد جلوه گري و طنازي کند اما فقط در محيط گرم و صميمي خانه؛ و تکبر، فخر فروشي، ابهت و وقار خود را در بيرون از منزل و در برابر چشمان هوس آلود مردان ناپاک خرج کند و در کوچه و خيابان چنان با غرور و ابهت راه رود که هيچ طمع کاري، چشم طمع به او نداشته باشد.
2ـ بخيل باش: زني که بخيل است مال خود و شوهرش را حفظ مي کند يعني زن بايد در خرج کردن و ريخت و پاش، مواظب و حسابگر باشد و از تجمل گرايي و چشم و هم چشمي مضر و ويرانگر اجتناب کند. هنر يک کدبانوي خوب اين است که مانند افراد بخيل و تنگ نظر مال شوهر را به طور شايسته مصرف کند والاّ خرج تراشي و تلف کردن مال کار آساني است؛ با کفش مهماني به تفريح و خريد رفتن، لباس مهماني و گران قيمت را در خانه و موقع کار پوشيدن و وسايل خانه را با اين که نو و سالم است عوض کردن و … از موارد تلف کردن مال شوهر است که بايد از آن برحذر باشي.
3ـ ترسو باش: زني که ترسو باشد محفوظ مي ماند. يعني زن بايد جرأت بعضي از رفت و آمدها را به خود ندهد و از عواقب شوم آن ها هراس داشته باشد. زني که آرايش مي کند به تنهايي به خريد مي رود يا به مهماني مي رود و … هرگز از ديد صيادان مخفي نمي ماند و خداي ناکرده در دام گرگان گرفتار مي شود.
اين سه صفت در روايت حضرت علي ـ عليه السلام ـ آمده که فرموده است: «بهترين صفات زنان، بدترين صفات مردان است و آن تکبر، بخل و ترس است.»
4ـ در مسائل مالي، امور مادي، زر و زيور و تجملات زندگي بلند پرواز نباش.
5ـ سطح توقعات خودت را با سطح در آمد و توان مالي همسرت هماهنگ و متوازن کن.
6ـ در امور مادي هميشه به پايين تر از خودت نگاه کن و بر عکس در امور معنوي و اخلاقي به بالاتر از خودت توجه داشته باش.
7ـ از اسراف و تبذير بپرهيز.
8ـ در کارهاي خير سبقت بگيريد نه در تجمل گرايي و امور دست و پاگير.
9ـ آرامش زندگي خودت، همسرت و بچه ها را فداي امور بي ارزش مادي نکن.

مطالب مشابه