تكنيك های تقويت سازگاری در منزل

تكنيك های تقويت سازگاری در منزل

– توصيه هاي تربيتي به مرد ها در منزل
1. در مقابل همسر خويش، گرفتاري هاي روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگي را با اخم و چهره عبوس مطرح نکنيد.
2. هديه، مهر و محبت را زياد مي کند؛ به مناسبت هاي مختلف براي همسر خود هديه اي هرچند کوچک خريداري و با چهره اي شاد و خندان و با طيب خاطر به او تقديم کنيد.
3. چنانچه کمبودي در منزل مشاهده مي شود، با کمال محبت و خوش رويي تذکر دهيد.
4. در حضور همسر خود، به هيچ وجه از زنان ديگر تمجيد نکنيد و توانايي هاي آن ها را به رخ وي نکشيد.
5. به بستگان همسر خود، مانند: پدر و مادر و ساير اقوام وي احترام بگذاريد و براي دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام کنيد.
6. هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگيري نکنيد و در معاشرت و ديد و بازديد با بستگان وي پيش قدم باشيد.
7. با بستگان خود نزد همسرتان درگوشي و نجوا نکنيد.
8. هيچ گاه همسر خود را به ويژه نزد بستگانش تحقير نکنيد؛ توهين و بي احترامي به همسر از صفا و صميميت در زندگي زناشويي مي کاهد.
9. هيچ گاه خود را برتر از همسر خود معرفي نکنيد. سعي کنيد «من» و «تو» در زندگي زناشويي نباشد کلمه «ما» زندگي را گرم و لذت بخش مي کند.
10. وقتي که همسر شما عصباني است (به ويژه در ايام عادت زنانه) او را با مهر و محبت آرام کنيد.
11. براي رفتن به مهماني و گردش سعي کنيد همراه فرزندان و همسر خود باشيد و پيشنهاد همسر خود را در اين مورد به علت کار و خستگي رد نکنيد.
12. امتيازات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و … فاميل خود را در صورتي که با همسر شما فاصله اجتماعي و طبقاتي دارند مطرح نکنيد.
13. کارهاي همسر خود، هرچند کوچک را تحسين کنيد. تمجيد و ستايش زن به علت روح لطيف و مهرباني که دارد کليد کاميابي در زندگي زناشويي است.
14. در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت نمايي نکنيد.
15. زحمات و هزينه هايي را که براي پذيراي خويشاوندان همسر خود صرف مي کنيد، هيچگاه بر زبان نياوريد.
16. همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنيد و وي را از دستيابي به شادي ها محروم نسازيد.
17. شادي و خنده هاي خود را در محل کار خود جا نگذاريد و فراموش نکنيد که همسر شما در خانه هم نيازمند شادي و خنده هاي شماست.
18. کمک کردن در انجام کارهاي منزل را فراموش نکنيد و بدانيد همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته مي شويد، زن هم در منزل از کارهاي خانه خسته مي شود و نيازمند مساعدت و قدرداني است.
19.
– توصيه هاي تربيتي به زنان در خانه
1. در کليه موارد معيشت اعم از تملک، درآمد و … از کلمه «ما» استفاده نماييد نه «من» و «تو»؛ زيرا پس از عقد، زندگي مشترک شروع شده و ديگر من و تو مطرح نيست.
2. در مقابل همسر خود هر چند که حق با شما باشد، لجبازي و اصرار نکنيد و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد؛ زيرا محبت را از بين مي برد.
3. همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نکنيد و از تعريف و تمجيد بستگان خود در مقابل آنان پرهيز نماييد.
4. چنانچه کمک هايي از طرف بستگان شما به همسرتان شده، آن ها را به رخ او نکشيد.
5. با دوستان و آشنايان همسرتان در معاشرت ها بيش از حد معمول گرم نگيريد.
6. همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنيد.
7. در رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پيش قدم باشيد.
8. به بستگان نزديک همسر خود (مادر شوهر، پدر شوهر) برادر و خواهر شوهر و …) بيش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد.
9. زحماتي که براي پذيرايي خويشاندان همسر خود متحمل شده ايد به رخ وي نکشيد.
10. چنانچه در آمدي داريد و براي زندگي هزينه مي کنيد، آن را باز گو نکنيد و در مصرف آن طبل جداگانه نزنيد.
11. از مردان ديگر نزد همستران تمجيد نکنيد، هيچ مردي را بر همسرتان ترجيح ندهيد و در گفتار اين موضوع را رعايت کنيد؛ زيرا هر فردي توانمندي هايي خاص خود را دارد.
12. براي انجام درخواست هاي خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننماييد.
13. براي برآوردن نيازمندي هاي خود از نظر مادي و غير مادي امکانات همسر خود را در نظر بگيريد و او را تحت فشار قرار ندهيد.
14. خود را براي همسرتان بياراييد و بهترين و تميز ترين لباس خود را در مقابل وي بپوشيد.
15. در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشويد؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال کنيد.
16. پس از مراجعت همسر خود به خانه، کارهاي خود را حتي الامکان کنار بگذاريد و در حضور او بنشينيد و با سخنان خوشايند و گرمي از او پذيرايي کنيد.
17. در مواقعي که همسرتان از نظر روحي آماده نيست، درخواست هاي خودرا مطرح نکنيد.
18. در موقع خروج از خانه او را بدرقه کرده و با گرمي از او خداحافظي کنيد.
مركز مشاوره مؤسسه امام خميني(ره) – شيوه هاي كاهش ناسازگاري و تنش در منزل

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید