ارشاد و برخورد با نسل جوان

ارشاد و برخورد با نسل جوان

راه‌هاي زيادي براي هدايت و رستگاري جوانان وجود دارد كه به چند نمونه اشاره مي‌شود.
1. تقويت بينش ديني و مذهبي
اگر ما جوانان را با معارف اسلامي آشنا كنيم و باورهاي ديني را تقويت كنيم و به آنها بفهمانيم كه تنها راه سعادت و كمال انسان در عمل كردن به دستورات الهي و احكام خداوند است و در انجام اين وظيفه هم با دقت و صبر و اخلاق و ادب با آنان برخورد كنيم، در تقويت ايمان آنان و اعتقادات آنان مؤثر خواهيم بود.
2. احياي عزّت نفس
از جملة راه‌هاي مبارزه با تهاجم دشمن و هدايت جوانان، احياي روحية عزّت نفس اقشار جامعه مخصوصاً جوانان است و اين‌كه روحية خود كم‌بيني را از بين برده و جلو تقليد كوركورانه از فرهنگ غرب را نابود كنيم زيرا كسي كه در جامعه عزيز باشد و احترام داشته باشد و در نگاه ديگران از مقام ويژه‌اي برخوردار باشد سعي مي‌كند خود را از نظر اخلاقي و ايمان تقويت كند.
3. اصلاح ساختار مراكز آموزشي و پرورشي
از آن‌جايي كه جوانان الگوپذير هستند و سخت تحت تأثير محيط زندگي و محيط آموزشي و غيره قرار مي‌گيرند با اصلاح فضاي آموزشي و مربيان و دبيران و ايجاد زمينه‌هاي تربيت ديني مثل نماز جماعت‌ها، جلسات معنوي، سخنراني‌هاي جذاب و با شور و نشاط، مي‌توان آنان را بسوي دينداري رهنمون شد.
4. توجه به نيازهاي جوانان
جوانان نيازهاي خاصّي دارند و اگر به آنها توجه نشود باعث انحراف و دل‌زدگي آنان مي‌گردد به عنوان مثال جوان نيازمند محبّت و احترام است، جوان نيازمند همسر مي‌باشد، جوان نيازمند كار و شغل مي‌باشد. و اگر جامعه و محيط خانواده نيازهاي منطقي و شرعي و انساني آنان را برآورده كند جلو انحرافات آنان را گرفته و زمينة بي‌ايماني از بين مي‌رود و از طرفي جوان به جامعه و خانواده اعتماد كرده و گفته‌هاي آنان را دربارة مسائل ديني و اعتقادي قبول مي‌كند.
5. ارائه الگوهاي جذّاب و قابل اعتماد
جوان زيباپسند و دنبال الگوهاي جذاب است و لذا سعي كنيم جوانان موّفق و متديّن و مورد احترام را به عنوان الگو معرفي كنيم و از آنان تمجيد نمائيم.
6. پرهيز از مقايسه جوان با ديگران
در قرآن كريم از سورة نوح، آية 14 آمده است كه خداوند انسان را طورطور و متفاوت آفريده و هر انساني خصوصيات ويژه‌اي دارد. اين موضوع در روان‌شناسي تحت عنوان «اصل تفاوت‌هاي فردي» مطرح مي‌شود. تفاوت‌هاي موجود در انسان بيانگر اين نكته است كه پدر و مادر بايد با فرزندان خود مطابق روحيه، علايق و ويژگي‌هاي او رفتار كنند و هرگز تونايي‌ها و ناتواني‌هاي جواني را با جوان ديگر مقايسه نكنند. كه اين كار آثار زيانباري دارد و باعث شكستن غرور و عزّت جوان و نوجوان مي‌گردد و او را نسبت به والدين بي‌اعتماد مي‌كند و حرف آنان را نمي‌پذيرد و لذا سعي شود با توجه به روحيّات و توانايي آن جوان از او تكليف خواسته شود و سعي شود با او با مدارا رفتار كند.
7. رعايت و توجه به نيازهاي عاطفي آنان
نوجوان و جوان نياز به آرامش دارد. نوجوان نياز دارد كه پدر و مادري با عواطف پايدار داشته باشد. هر قدر روابط پدر و مادر با نوجوان از ثبات و استحكام برخوردار باشد، نوجوان احساس آرامش بيشتري مي‌كند و داراي شخصيتي سالم و استوار مي‌گردد و به والدين خود اعتماد مي‌كند و رفتارهاي مذهبي و ديني آنان را تقليد مي‌كند و قبول دارد و اگر پدر و مادري دمدمي مزاج و متزلزل باشند، جوانان بر آنان اعتماد نكرده و سراغ پناهگاه ديگري مي‌روند و چه بسا گرفتار افراد ناشايست و آلوده شوند.
– منابع مورد استفاده و منابع مناسب براي مطالعة بيشتر عبارتند از:
1. آصفه آصفي، شناخت الگوهاي رفتاري نوجوانان، انتشارات انجمن و اولياء و مربيان ايران، تهران.
2. احمد به‌پژوه، اصول برقراري رابطة انساني با كودك و نوجوان، نشر رويش، تهران، 1373.
3. محمد خداياري، مسائل نوجوانان و جوانان، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، تهران، 1371.
علي پناهي – مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه