دوگانگی ظلمت و نور

دوگانگی ظلمت و نور

(ابوشاكر دَيصاني از دانشمندان معروف عصر امام صادق ـ عليه السّلام ـ بود، و در صف منكران توحيد قرار داشت، و معتقد به خداي نور و خداي ظلمت بود، و همواره مي‌كوشيد تا با بحث‌هاي كلامي، عقيدة خود را ثابت كند، و اسلام را نقض نمايد، او بنيانگذار مكتبي به نام دَيصانيّه شده بود، و شاگرداني داشت، و حتّي مدّتي «هشام بن حكم» از شاگردان او بود، در اين‌جا به يك نمونه ايراد تراشي‌هاي او توجّه كنيد:)
ابوشاكر به نظر خود ايرادي براي قرآن يافته بود، روزي به هشام بن حكم (شاگرد برجستة امام صادق) گفت:
در قرآن آيه‌اي وجود دارد كه عقيدة ما (دوگانه پرستي) را تصديق مي‌كند.
هشام: كدام آيه‌ي را مي‌گوئي؟
ابوشاكر: آن‌جا كه (در آية 84، سورة زخرف) مي‌خوانيم: «وَهُوَ الَّذِي فيِ السَّماءِ اِلهٌ وَ فِي الأرْضِ اِلهٌ» : «او كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين نيز معبود مي‌باشد»، بنابراين آسمان معبودي دارد، و زمين معبود ديگر،
هشام مي‌گويد: من ندانستم چگونه به او پاسخ بگويم، در آن سال به زيارت خانة كعبه مشرّف شدم، و نزد امام صادق ـ عليه السّلام ـ رفتم و ماجرا را عرض كردم.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: اين سخن بي‌دين خبيثي است، هنگامي كه بازگشتي از او بپرس: نام تو در كوفه چيست؟
مي‌گويد: فلان.
بگو: نام تو در بصره چيست؟
مي‌گويد: فلان، سپس بگو: «پروردگار ما نيز همين گونه است، نام او در آسمان «الهِ» است و در زمين نيز نام او «الهِ» است، همانا در درياها، و در صحراها و در هر مكاني، اِله و معبود، او است.
هشام مي‌گويد: هنگامي كه بازگشتم، به سراغ ابو شاكر رفتم، و اين پاسخ را به او دادم، گفت: «اين سخن از تو نيست، اين را از حجاز آورده‌‌اي» (هذِهِ نَقَلْتَ مِنَ الْحِجازِ).
ابو شاكر يماني با هشام بن حكم

مطالب مشابه