سخت جان كندن

سخت جان كندن

پيامبر(ص) به علي عليه السلام فرمود: عزرائيل وقتيكه براي قبض روح كافر مي آيد، روح او را با آهني گداخته به آتش كه بريان كننده است از بدنش ‍ بيرون مي آورد، و دوزخ (در اين هنگام صيحه مي كشد). علي عليه السلام عرض كرد: آيا اين گونه جان كندن سخت ، براي شخصي از امت تو (مسلمان) نيز ممكن است صورت گيرد؟ پيامبر(ص) فرمود: آري جان دادن سه نفر از امت من ، اين گونه است : 1- حاكم ظالم 2- كسي كه از روي ظلم ، مال يتيم را بخورد 3- كسي كه گواهي ناحق بدهد (كه از آن به شهادة الزور تعبير مي شود).
داستانها و پندها, ج6/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه