حکمت الهی و نحوه مرگ

حکمت الهی و نحوه مرگ

پيامبري از پيامبران بني اسرائيل به شخصي گذشت كه زير ديواري جان داده بود، و نيمي از بدنش را بيرون از ديوار درنده و حيوانات پاره كرده بود. از آن شهر گذشت و به شهر ديگري آمد و ديد: يكي از بزرگان آن شهر كه مرده بود كفن ديباج بر او نموده و بر تابوت زر قيمت نهاده و عود و عنبر بر جنازه اش مي ريختند و جمعيت زيادي در تشييع جنازه اش شركت كرده اند!! عرض كرد: خدايا تو حكيم عادل هستي و ستم روا نمي داري از چه رو آن بنده ات كه هرگز شرك نياورد، آن طور بميرد، و اين شخص كه هرگز پرستش ‍ ننموده اين طور بميرد. خطاب شد: همانطور كه گفتي من حكيم هستم و ستم روا نمي دارم ، اما آن بنده گناهاني داشت ، خواستم به اين نوع مردن كفاره گناهانش باشد، كه پاكيزه نزدم آيد. و اين شخص نيكوكاريهائي داشت ، خواستم پاداش آن را در دنيا به او بدهم و چون نزدم آيد كردار نيكي برايش ‍ نباشد.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه