پاسخ قيصر

پاسخ قيصر

يعلي بن ابي عمره گويد: پيري نام تنوخي را در شهر حمص شام ديدم ، به من گفت : من نامه رسان هرقل (قيصر روم) بودم او نامه اي براي پيامبر (صلي الله عليه وآله) نوشت و به من داد، به مدينه رفتم و به محضر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) رسيدم و نامه قيصر روم را به پيامبر (صلي الله عليه وآله) دادم ، حضرت نامه را گشود كه قيصر در آن نامه نوشته بود: تو (اي پيامبر) مرا به بهشتي دعوت كرده اي كه پهناي آن همه آسمانها و زمين است اگر چنين باشد پس دوزخ در كجاست ؟. پيامبر (صلي الله عليه وآله) در پاسخ وي فرمود: سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار: پاك و منزه است خدا پس وقتي روز آمد، شب كجاست ؟.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید