خوشرویى در احادیث

خوشرویى در احادیث

خوشرویی :

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

حُسْنُ البِشْرِ ، یَذهَبُ بالسَّخِیمهِ .

خوشرویى ، کینه را مى زداید .

( الکافی : ۲ / ۱۰۳ / ۶ )

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

اِلْقَ أخاکَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ .

با برادرت گشاده رو برخورد کن.

( الکافی : ۲ / ۱۰۳ / ۳ )

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إنَّکُم لَن تَسَعُوا النّاسَ بأموالِکُم ؛

فالْقُوهُم بِطَلاقهِ الوَجهِ و حُسْنِ البِشرِ .

شما هرگز نمى توانید همه مردم را از اموال خود بهره مند سازید ؛

پس با آنان با گشاده رویى و خوشرویى تمام برخورد کنید.

( الکافی : ۲ / ۱۰۳ / ۱ )

امام على علیه السلام :

کانَ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله یقولُ :

إنَّ اللّه َ یُبغِضُ المُعَبِّسَ فی وَجهِ إخْوانِهِ .

مبر خدا صلى الله علیه و آله همیشه مى فرمود :

خداوند کسى را که با برادران خود ترشرویى کند دشمن مى دارد.

( مستدرک الوسائل : ۸ / ۳۲۱ / ۹۵۵۲ )

امام على علیه السلام :

البَشاشَهُ ، حِبالَهُ المَوَدّهِ .

خوشرویى ، کمند دوستى است.

( بحار الأنوار : ۶۹ / ۴۰۹ / ۱۲۰ )

امام على علیه السلام :

البَشاشهُ ، فَخُّ المَوَدّهِ .

خوشرویى ، دام محبّت است.

( تحف العقول : ۲۰۲ )

امام على علیه السلام :

سَببُ المَحبّهِ ، البِشرُ .

خوشرویى ، ریسمان محبّت است.

( غرر الحکم : ۵۵۴۶ )

امام على علیه السلام :

البِشرُ ، شِیمهُ الحُرِّ .

خوشرویى ، خوى آزاده است.

( غرر الحکم : ۶۵۶ )

امام على علیه السلام :

الطَّلاقَهُ ، شِیمهُ الحُرِّ .

گشاده رویى ، خوى آزاده است .

( غرر الحکم : ۴۶۷ )

امام على علیه السلام :

البِشْرُ ، أوَّلُ النّائلِ .

خوشرویى ، نخستین دِهِش است.

( غرر الحکم : ۵۱۹ )

امام على علیه السلام :

البِشرُ ، إسْداءُ الصَّنِیعَهِ بغیرِ مَؤونَهٍ .

خوشرویى ، احسانى است بى زحمت و بى هزینه.

( غرر الحکم : ۱۵۰۳ )

امام على علیه السلام :

البِشرُ ، أحَدُ العَطاءَیْنِ .

خوشرویى ، یکى از دو عطاست.

( غرر الحکم : ۱۶۱۳ )

امام على علیه السلام :

البَشاشَهُ ، أحَدُ القَراءَیْنِ .

خوشرویى ، یکى از [ لوازم ] مهمان نوازى است.

( غرر الحکم : ۱۶۹۲ )

امام على علیه السلام :

البِشرُ ، مَنظَرٌ مُونِقٌ، و خُلقٌ مُشْرِقٌ .

خوشرویى ، چشم اندازى خوشایند و خویى درخشان است .

( غرر الحکم : ۲۱۶۸ )

امام على علیه السلام :

اِلْقَهُم بالبِشرِ ، تُمِتْ أضْغانَهُم .

با خوشرویى با آنان برخورد کن ؛ تا کینه هایشان را از میان ببرى .

( غرر الحکم : ۵۱۲۹ )

امام على علیه السلام :

بالبِشرِ و بَسْطِ الوَجِه ، یَحْسُنُ مَوقِعُ البَذْلِ .

با خوشرویى و چهره گشاده ، بخشش ارزش پیدا مى کند.

( غرر الحکم : ۴۳۱۳ )

امام على علیه السلام :

إنّ بِشرَ المؤمنِ فی وَجهِهِ و قُوّتَهُ فی دِینِهِ و حُزنَهُ فی قَلبِهِ .

شادى مؤمن در چهره اوست و قدرتش در دینش و اندوهش در دلش.

( غرر الحکم : ۳۴۵۴ )

امام على علیه السلام :

بِشرُکَ ، یدُلُّ على کَرَمِ نفسِکَ .

خوشرویى تو، نشانگر بزرگوارى و کرامت نفس توست.

( غرر الحکم : ۴۴۵۳ )

امام على علیه السلام :

حُسنُ اللِّقاءِ ، یَزیدُ فی تأکُّدِ الإخاءِ .
برخورد خوش ، پیوند برادرى را استوارتر مى کند.

( غرر الحکم : ۴۸۲۷ )

امام على علیه السلام ـ در توصیف مؤمن ـ فرمود :

هَشّاشٌ بَشّاشٌ ، لا بعَبّاسٍ و لا بجسّاس .

خنده روى است و گشاده رو، نه ترشروى و تجسّس کننده.

( الکافی : ۲ / ۲۲۹ / ۱ )

امام على علیه السلام :

إذا لَقِیتُم إخْوانَکُم ، فَتَصافَحوا و أظْهِروا لَهمُ البَشاشَهَ و البِشرَ ، تَتَفَرّقوا و ما علَیکُمْ مِن الأوْزارِ قد ذَهبَ .

چون با برادران خود رو به رو شدید و دست دادید و خوشرویى و گشاده رویى نشان دادید ، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخته است .

( بحار الأنوار : ۷۶ / ۲۰ / ۳ )

امام على علیه السلام :

إنَّ أحْسنَ ما یَأْلَفُ بهِ النّاسُ قلوبَ أوِدّائهِم و نَفَوا بهِ الضِّغْنَ عن قُلوبِ أعْدائهِم ، حُسنُ البِشرِ عند لِقائهِم و التَّفَقُّدُ فی غَیبتِهم و البَشاشهُ بِهم عند حُضورِهِم .

بهترین وسیله اى که مردم با آن دلهاى دوستان خود را به دست مى آورند و کینه ها را از دلهاى دشمنانشان مى زدایند،

خوشرویى هنگام برخورد با آنان است و جویاى احوال آنان شدن در غیابشان و گشاده رویى با آنان در حضورشان.

( بحار الأنوار : ۷۸/۵۷/۱۲۴ )
برابرى هشدار و نوید :

امام على علیه السلام :

مَن حَذّرَکَ ، کَمَن بَشّرَکَ .

کسى که به تو هشدار مى دهد ، همانند کسى است که به تو نوید مى دهد.

( بحار الأنوار : ۷۴ / ۱۷۸ / ۱۹ )

میزان الحکمه، جلد اول

مطالب مشابه