شيعه فاطمه (ع)

شيعه فاطمه (ع)

مردي به همسرش گفت : نزد فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلي اللّه عليه و آله برو و درباره من از او سوال كن كه آيا من شيعه شما هستم يا خير؟ همسرش نزد فاطمه عليها السلام رفت و از او سوال كرد.
حضرت فرمود: به او بگو: ان كنت تعمل بما امر ناك وتنتهي عما زجرناك عنه فانت من شيعتنا و الا فلا. اگر به آنچه تو را امر كرديم عمل مي كني و از آنچه نهي كرديم پرهيز مي كني تو از شيعيان ما هستي و گرنه شيعه ما نيستي . زوجه آن مرد گويد: جواب فاطمه عليها السلام رابه شوهرم رساندم. او گفت : واي بر من چه كسي از گناهان و خطاها بدور است ! پس من در اين صورت براي هميشه در جهنم هستم زيرا هر كسي از شيعيان آنها نباشد هميشه درآتش جهنم است . همسرش دوباره به خدمت فاطمه عليها السلام مي رسد و سخن شوهرش را به آن حضرت مي رساند. فاطمه عليها السلام مي فرمايد: به او بگو آنطور كه گمان كردي نيست ، شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشت هستند. و هر كس ما را دوست بدارد و دوستان ما را هم دوست بدارد و دشمن دشمنان ما باشد و با قلب و زبانش ايمان آورده است اگر مخالفت با امر و نهي ما كند شيعه ما نيست گرچه به بهشت مي رود اما بعد از آنكه بوسيله بلاها و سختي ها از گناهانشان پاك شوند يا با انواع سختي ها در عرصه هاي قيامت و يا ورود در طبقه بالاي جهنم كه عذاب مي شوند پاك گردند آنگاه بخاطر محبتي كه به ما دارند از جهنم نجاتشان مي دهيم و به نزد خود مي بريم.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه