دوري از تجملات

دوري از تجملات

به نقل امام سجاد(عليه السلام) اسماء بنت عميس گفت : حضرت زهرا (عليهاالسلام) گردنبندي از طلا به گردن داشت كه علي (عليه السلام) آن را از غنيمت جنگي (في) به دست آورده بود. رسول خدا (صلي الله عليه وآله) بر او وارد شد، وقتي گردنبند را ديد به اشاره فرمود: طوري نباشد كه مردم بگويند فاطمه (عليهاالسلام) خود را به تجملات زنهاي كسري و قيصر آراسته است ، فاطمه (عليهاالسلام) مطلب را دريافت ، بي درنگ رفت و گردنبند را فروخت و با پول آن برده اي خريد و آزاد كرد. پيامبر (صلي الله عليه وآله) وقتي كه اين موضوع را شنيد خوشحال شد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه