سر سفره امام مجتبي (ع)

سر سفره امام مجتبي (ع)

عربي كه صورتش خيلي زشت و قبيح منظر بود سر سفره امام حسن مجتبي آمد و از روي حرص تمام غذا را خورد و تمام كرد. امام حسن عليه السلام كه كرامتش براي همه معلوم بوده از غذا خوردن عرب خوشش آمد و شاد شد و در وسط غذا از او پرسيد: تو عيال داري يا مجردي ؟ گفت : عيالمندم ، فرمود: چند فرزند داري ؟ گفت : هشت دختر دارم كه من به شكل از همه زيباترم ، اما ايشان از من پرخورترند. امام تبسم فرمود: و او را ده هزار درهم انعام دادند و فرمودند: اين قسمت تو و زوجه ات و هشت دخترت باشد.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه