جود و بخشش

جود و بخشش

روزي مردي در برابر امام حسن عليه السلام ايستاد و گفت : اي پسر امير المؤ منين ! به خدائي كه به تو نعمت بخشيده است قسم مي دهم كه حق مرا از دشمنم بگيري كه بسيار مستبد و ظالم است ، نه به پير مرد احترام مي گذارد و نه به كودك رحم مي كند. امام عليه السلام كه تكيه داده بود با شنيدن سخنان او از جا حركت كرد و گفت : دشمن تو كيست تا حقت را از او بگيرم ؟ آن مرد گفت : فقر. امام عليه السلام مدتي سر به زير انداخت ، آنگاه سرش را بسوي خادم خود بلند كرد و به او فرمود: آنچه پول نقد هست بياور. خادم پنجاه هزار درهم آماده كرد. امام عليه السلام فرمود: همه را به آن مرد بده ، سپس به او فرمود: به همان قسمهائي كه به من دادي قسمت مي دهم كه هرگاه دشمن ظالم تو دوباره آمد به نزد من آيي .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه