شيعه حقيقي

شيعه حقيقي

مردي به امام حسن عليه السلام گفت : من از شيعيان شما هستم .
امام عليه السلام فرمود: اي بنده خدا اگر مطيع امر و نهي ما هستي راست مي گوئي و اگر اين گونه نيستي با ادعاي مقام بلند تشيع كه از آن بهره مند نيستي برگناهان خود نيفزا و به نگو من از شيعيان شما هستم . بلكه بگو من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما هستم و تو در نيكي و بسوي نيكي هستي .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه