نيرنگ معاويه

نيرنگ معاويه

معاويه براي جذب مردم به حكومت طاغوتي خود مي گفت : بني هاشم ، به سخاوت معروفند وقتي كه دست از سخاوت و بخشش بردارند شباهت خود را به قوم خويش از دست مي دهند زبيري ها به شجاعت معروفند، وقتي كه دست از شجاعت بكشند، شباهت خود به قوم خويش ‍ را از دست مي دهند. قبيله مخزومي به تكبر معروفند، وقتي كه دست از اين صفت بردارند به قومشان شباهت ندارند. و بني اميه به حلم و بردباري معروف است ، اگر از آن دست بكشند از شباهت به قوم خود، دست كشيده است . امام حسن (عليه السلام) وقتي اين گفتار را (توسط افرادي) شنيد فرمود: معاويه چه زيركانه سخن گفته است ؟ (و چه نيرنگي به كار برده) خواسته با اين بيان ، بني هاشم همه اموال خود را به ديگران ببشخند و در نتيجه تهيدست شوند و همين فقر باعث فلاكت آنها گردد. و زبيري ها، دست به شمشير ببرند و همديگر را بكشند و سرگرم آن شوند و مخزومي ها نيز با تكبر خود مردم را از خود برانند، در نتيجه همگي مورد خشم مردم شوند، ولي بني اميه محبوب مردم گردند. به اين ترتيب امام (عليه السلام) با افشاگري نقشه معاويه را نقش بر آب كرد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه