21 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

21 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

طبق آخرین یافته ها، تداوم و تکرار 21 اشتباه درطرز تفکر و برقراری ارتباط که افراد مرتکب آن میگردند، توانایی نابود ساختن هر رابطه ای را دارا می باشد:
1- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید .
2- هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد .
3- بی رحمانه خطاها ی شریک زندگی خود را بازگو کردن .
4- ادعای متعصبانه از آگاهی داشتن از انگیزه های شریک زندگی بهتر از خود وی .
5- تصور آنکه شریک شما می باید نیازهای شما را درک کرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد .
6- نادیده گرفتن کامل اولویتهای شریک زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود .
7- تصور آنکه نیازهای جنسی همسر شما و نیازهای جنسی شما یکسان و مشابهی میباشند .
8- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم کردن .
9- شناسایی عیوب و کاستیهای شخصیتی همسر و اسرار خانوادگی وی، و بهره گیری از آنها برای پیروزی در مشاجرات، زمانی که منطق در میماند .
10- بهره گیری از عذاب وجدان و حس گناه کار بودن برای به بازی گرفتن، دستیابی به اهداف و یا مجازات همسر .

11- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن .
12- کوتاه نیامدن به هیچ قیمتی، و کشاندن مجادله تا جایی که همسر از خانه بگریزد .
13- هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات .
14- ابراز وابستگی شدید به همسر خود، و ادعای آنکه بی وی و یا در صورت بی اعتنایی وی بی شک خواهد مرد .
15- در صورت عدم وابستگی شدید، فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی اعتنایی کامل .
16- قول دادن، وهیچگاه عمل نکردن .
17- تا حدی متظاهر و دو رو بودن که همسر نمیداند شما چه زمان جدی هستید .
18- عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود .
19- پافشاری براین عقیده که همواره مطلبی که شما میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسرتان میخواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع میکنید .
20- وانمود میکنید که حرفهای بیان شده همسرتان را کاملا متوجه شده اید، ولو آنکه هیچ چیزی از صحبتهای وی را نفهمیده اید.
21- به گونه ای رفتار میکنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده اید و این شریک شماست که باید تغییر کند .
و در پایان بنده بی تقصیرم لطفاً سعی داشته باشید نکات بالا را انجام ندهید تا روابط خود را محکم و همیشه پایدار داشته باشید.

مطالب مشابه