شيوه كمك مالي

شيوه كمك مالي

شخصي از انصار (مسلمين مدينه) به حضور امام حسين (ع) براي درخواست كمك مالي آمد و تقاضاي كمك كرد. امام حسين (ع) فرمود: اي برادر انصاري آبرو و شخصيت خود را از سؤ ال رودررو، حفظ كن ، درخواست خود را در نامه اي بنويس ، كه من به خواست خدا آنچه را كه موجب شادي تو است انجام خواهم داد. مرد انصاري در نامه اي نوشت : اي حسين (ع) پانصد دينار به فلاني بدهكارم ، و اصرار مي كند كه طلبش را بپردازم ، با او صحبت كن تا وقتي كه پولدار شدم ، صبر كند. وقتي امام حسين (ع) نامه او را خواند، به منزل تشريف برد و كيسه اي حاوي هزار دينار آورد و به آن مرد انصاري داد و فرمود: با پانصد دينار، بدهي خود را بپرداز و با پانصد دينار ديگر، زندگي خود را سروسامان بده ، و حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو 1- ديندار 2- جوانمرد 3- صاحب اصالت خانوادگي چرا كه در مورد آدم ديندار، دين ، نگهدار او است (و مانع آنست كه آبروي تو را ببرد) و در مورد جوانمرد، او بخاطر جوانمردي ، حيا و شرم مي كند، و در مورد كسي كه اصالت خانوادگي دارد، او بخاطر نيازت ، آبروي تو را نمي ريزد، بلكه شخصيت تو را حفظ مي كند و بدون برآوردن حاجتت ، رد نمي شود.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه