پاسخ به هشت سؤال

پاسخ به هشت سؤال

شخصي به محضر مبارك امام حسين (ع) رسيد و پس از سلام گفت : اي فرزند پيامبر (ص) سؤالي دارم . امام فرمود: بپرس .
او پرسيد: بين ايمان و يقين ، چقدر فاصله است ؟. امام فرمود: به اندازه چهار انگشت . او پرسيد: چگونه ؟ امام فرمود: ايمان ، آن چيزي است كه شنيده باشيم ، و يقين چيزي است كه آن را ببينيم ، و بين گوش و چشم ، چهار انگشت فاصله است . او پرسيد: بين زمين و آسمان ، چقدر فاصله است ؟ امام فرمود: به مقدار استجابت يك دعا. او پرسيد: بين مشرق و مغرب چقدر فاصله است ؟.
امام فرمود: به اندازه سير يك روز خورشيد. او پرسيد: عزت انسان در چيست ؟. امام فرمود: در بي نيازي از مردم . او پرسيد: زشت ترين چيزها چيست ؟ امام فرمود: فسق و گناه در پيرمرد، سختگيري و تندي در فرمانروا، دروغ از افراد سرشناس و بزرگ ، بخل از ثروتمند، و حرص و آز، از دانشمند. او عرض كرد: اي فرزند پيامبر (ص) راست فرمودي ، اينك از تعداد امامان آگاهم ساز. امام فرمود: آنها همانند برگزيدگان بني اسرائيل ، دوازده نفر مي باشند. او عرض كرد: نام آنها را بشمار.
امام حسين (ع) اندكي درنگ نمود و سپس سرش را بلند كرد و فرمود: اي برادر عرب ، نام آنها را براي تو مي شمارم امام و خليفه بعد از رسول خدا (ص)
1- امير مؤمنان علي بن ابيطالب 2- و برادرم حسن 3- و خودم و 9 فرزندم مي باشيم كه آن 9 نفر عبارتند از: 4- پسرم علي 5- محمد بن علي 6- جعفر بن محمد 7- موسي بن جعفر 8- علي بن موسي 9- محمد بن علي 10- علي بن محمد 11- حسن بن علي و پس از او فرزندش مهدي (ع) كه نهمين فرزند من است و در آخرالزمان براي زنده كردن دين ، قيام خواهد كرد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه