حضور قلب در نماز

حضور قلب در نماز

امام سجاد عليه السلام در حال نمازبود كه فرزندش در چاه افتاد.مردم متوجه شدند و سر و صدا بلند كردند و باسعي و تلاش بچه را از چاه بيرون آوردند و همچنان امام عليه السلام در حال نماز بود. وقتي نماز به پايان رسيد به او گفته شد چرا با افتادن بچه در چاه نماز را تمام نكردي و به نجات فرزندت نشتافتي ؟ حضرت فرمود: من متوجه نشدم زيرا با پروردگار بزرگم مشغول مناجات بودم .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه