درسهایی از زندگی پیامبر (ص): اوایل زندگی

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): اوایل زندگی

از همان اوائل زندگانى كه در سرزمينى به نام اجياد در اطراف مكه به شبانى مى پرداخت
با عزلت و تنهائى مانوس بود
در آن سكوت صحرا، ساعتها به فكر فرو مى رفت و در امر وجود و حيات غور مى نمود.
او در دنيايى ، غير دنياى قوم خود مى زيست
و هيچ گاه در مجالس لهو و تفريح آنها حضور نمى يافت
و در جشنها و مراسمى كه به نام بتها برپا مى داشتند، شركت نمى كرد
و با گوشت قربانى كه تقديم بتها مى شد، دست و دهان آلوده نمى ساخت . (سيره احمد زينى ، ص 95.)
او سير و تفكر خود را در جزء كلمه توحيد و نفى ماسوا خيلى زود به پايان رسانده بود.
از بتها تنفر داشت و مى گفت : هيچ چيز را به قدر اين بتها دشمن نمى دارم . (سيره حبلى ، ج 1، ص 270.)

منبع: يكصد و بيست درس زندگى از سيره حضرت محمد (ص )،حميد رضا كفاش

مطالب مشابه