پاسخ به طاغوت مقتدر

پاسخ به طاغوت مقتدر

دومين طاغوت بني عباس منصور دوانيقي در ضمن نامه اي براي امام صادق (ع) نوشت : چرا تو به اطراف ما، مانند ساير مردم نمي آيي ؟ امام صادق (ع) در پاسخ او نوشت : 1 – در نزد ما چيزي نيست كه به خاطر آن از تو بترسيم و نزد تو بيائيم ؛ 2 – و در نزد تو در مورد آخرت چيزي نيست كه به آن اميدوار باشيم . 3 – و تو داراي نعمتي نيستي كه بيائيم ، و به خاطر آن به تو تبريك بگوئيم . 4 – و آنچه كه اكنون ، (از مقام و ثروت) داري ، آن را بلا و عذاب نمي داني ، تا بيائيم ، و به تو تسليت بگوئيم ، بنابراين براي چه نفوذ نزد تو بيائيم ؟ منصور در جواب نوشت ؛بيا با ما همنشين باش ، تا ما را نصيحت كني . امام صادق (ع) در پاسخ نوشت : كسي كه آخرت را بخواهد با تو همنشين نمي شود، و كسي كه دنيا را بخواهد به خاطر نگهداري دنياي خود، تو را نصيحت نمي كند.(زيرا اگر تو را نصيحت كرد، تو با او دشمن مي شوي و دنياي او به خطر مي افتد).
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه