تناقض نقل های حاکی از هجوم به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

تناقض نقل های حاکی از هجوم به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

آیا دلالتی نقلهای حاکی از هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام – مندرج در منابع مختلف – ، با یکدیگر متعارض و متناقض می باشند؟
از آن جایی که هجوم به بیت حضرت فاطمه علیها السلام، حداقل در دو نوبت زمانی مختلف، مجزا و مستقل از یکدیگر رخ داده؛ بنابراین، طبیعی است که میان نقل های حاکی از «حوادثی که در این دو واقعه جداگانه، پدید آمده اند»؛ اختلاف های انکارناپذیری نیز مشاهده گردد؛ که ناشی از انفکاک و استقلال کامل این دو هجوم از یکدیگر، می باشد.

خاطر نشان می شود: تصور وجود تعارض و تناقض میان دلالت نقلهای حاکی از هجوم به خانه حضرت فاطمه علیها السلام ، از آنجا نشأت میگیرد که به دلیل وجود برخی حواد مشترک، این «دو هجوم» را «یک واقعه» فرض کنیم.

حال آنکه این دو هجوم – به ویژه از لحاظ برخی اتفاقات خاص که در ضمن آنها رخ داده است -، دو حادثه کاملا مجزا از یکدیگر محسوب می شوند و هر یک از این دو هجوم – در عین اشتراک در پاره ای از حوادث -، از رخدادهایی شاخص و منحصر به فرد، برخوردار می باشند.

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 45-44

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید