تبعيد به سامرا

تبعيد به سامرا

امام هادي (عليه السلام) در مدينه مي زيست ، او در هر فرصت مناسب مردم را از حكومت طاغوتي متوكل بر حذر مي داشت و با رعايت اهم و مهم ، افشاگري مي كرد. عبدالله بن محمد (فرماندار مدينه) جريان را به متوكل (دهمين خليفه خونخوار عباسي) گزارش داد. متوكل براي او نامه نوشت كه : امام هادي (عليه السلام) را به پادگان بيار و از آنجا به سامرا منتقل كن . فرماندار مدينه آن حضرت را همراه يحيي بن هرثمه به شهر سامرا (كه مقر حكومت متوكل بود) فرستاد و نخست آن حضرت را به اردوگاه فقرا بردند و سپس در خانه انفرادي تحت نظر نگه داشتند. سرانجام فرزندان متوكل نتوانستند وجود نوراني امام هادي (عليه السلام) را تحمل كنند لذا آن حضرت را مسموم نموده و شهيد كردند.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه