حرمت برادر مومن

حرمت برادر مومن

عبدالمومن انصاري گويد: به محضر امام كاظم – عليه السلام – رسيدم و محمد بن عبداللّه جعفري هم نزد آن حضرت بود من با محمد تبسمي كردم امام كه مشاهده مي كرد فرمود: او را دوست داري ؟
عرض كردم : بله ، البته بخاطر شما او را دوست دارم .
امام – عليه السلام – فرمود: او برادر توست و مومن برادر مادري و پدري مومن است اگر چه از يك پدر نباشند (همه فرزند آدم و حوا هستند).
ملعون است كسي كه به برادرش تهمت زند.
ملعون است كسي كه به برادرش خيانت كند.
ملعون است كسي كه برادرش را (از كجروي) پند و اندرز ندهد.
ملعون است كسي كه از برادرش غيبت كند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه