شاد كردن مؤمن

شاد كردن مؤمن

عصر خلفاي عباسي بود يكي از اهالي ري كه شيعه بود مي گويد: عامل وصول ماليات از طرفي يحيي بن خالد برمكي (وزير هارون) به سراغ من آمد تا بقيه مطالبات مالياتي را از من بگيرد، از بعضي شنيده بودم كه آن عامل ، گرايش به تشيع دارد،آن سال عازم حج شدم و در سفر حج به مدينه رفتم و با امام موسي بن جعفر (ع) ملاقات نمودم و از وضع زندگي و تنگ دستي خود شكايت كردم و جريان عامل اخذ ماليات را گفتم كه تمايل به تشيع دارد امام كاظم (ع) نامه اي براي آن مامور نوشت ، و مكتوب آن نامه اين بود: بسم الله الراحمن الرحيم – اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لايسكنه الا من اسدي الي اخيه معروفا، او نفس عنه مكروبااو ادخل علي قلبه سرورا. :بدان براي در تحت عرش او سايه اي است كه در آن سايه كسي سكونت نمي گزيند مگر كسي كه كار نيكي براي برادر مؤمنش فراهم كند، يا اندوهي از او بر طرف سازد، يا قلب او را شاد نمايد. از حج بازگشتم و نامه امام را به آن ماءمور اخذ ماليات دادم ، او برخاست و آن نامه را بوسيد و سپس آن را خواند، انگاه همه اموال و لباس خود را طلبيد و حاضر كردند و او همه آنها را بين خود و من تقسيم نمود و آن چيزهائي كه قابل قسمت نبود، قيمت آنها رابه من داد. سپس دفتر ديوان را خواست و نام مرا از ليست ماليات دهندگان حذف كرد و بدهكاري مرا قلم زد و مرا خشنود ساخت و من خداحافظي كردم و به خانه خود مراجعت نمود، و با خود مي گفتم چگونه آن همه بزرگواري اين عامل را جبران نمايم و براي او دعا كنم ، و به حضور امام كاظم (ع) بروم و محبت هاي آن مامور را به آن حضرت بگويم . سال بعد در حج شركت نموده و به حضور امام كاظم (ع) رسيدم ، و جريان محبت هاي آن مامور را براي آن حضرت بيان مي كردم ، هر لحظه شادي را در چهره آن حضرت مي ديدم ، گفتم اي مولاي من ، آيا اين خبر تو را شاد كرد؟ در پاسخ فرمود: اي والله لقد سرني و سر اميرالمؤمنين (ع) و الله لقد سر جدي رسول الله (ص) و الله لقد سرالله تعالي . :آري سوگند به خدا مرا و اميرمؤمنان (ع) را شاد كرد، و سوگند خدا جدم رسول خدا (ص) را شاد كرد و سوگند به خدا، خداوند را شاد نمود.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه