چه کتاب‌هایی برای رفع حیرت در امر ولادت و وجود امام مهدی علیه‌السلام تألیف شده؟

چه کتاب‌هایی برای رفع حیرت در امر ولادت و وجود امام مهدی علیه‌السلام تألیف شده؟

بزرگان شیعه برای تثبیت ایمان مردم به ولادت و وجود امام‌ زمان، قدم گذاشته، دست به تألیف کتاب‌های گوناگون در این‌ زمینه زدند که از آن جمله می‌توان به این تألیفات اشاره نمود:
۱. ابواسحاق ابراهیم‌بن‌اسحاق احمری نهاوندی: «کتاب الغیبة»؛[۱] ۲. ابواسحاق ابراهیم‌بن‌الأنماطی کوفی اسدی: «کتاب الغیبة»؛[۲] ۳. احمدبن‌حسین عبدالله مهرانی آبی: «ترتیب الأدلة فیما یلزم خصوم الامامیة دفعه عن الغیبة و الغائب»؛[۳] ۴. ابوالعباس احمدبن‌علی رازی: «الشفاء و الجلاء عن الغیبة»؛[۴] ۵. ابوالحسن احمدبن‌محمدبن‌عمران‌بن‌موسی، معروف به ابن‌الجندی: «الغیبة»؛[۵] ۶. اشرف‌بن‌اعز، معروف به تالج العلی علوی حسینی: «الغیبة»؛[۶] ۷. ابومحمد حسن‌بن‌حمزه، معروف به طبری: «الغیبة»؛[۷] ۸. ابومحمد حسن‌بن‌محمدبن‌یحیی، معروف به ابن‌اخی طاهر: «کتاب الغیبة و ذکر القائم»؛[۸] ۹. ابوالحسن حنظلة‌بن‌زکریا تمیمی قزوینی: «الغیبة»؛[۹] ۱۰. ابوالحسن سلامة‌بن‌محمدبن‌اسماعیل: «کتاب الغیبة و کشف الحیرة»؛[۱۰] ۱۱. ابوالفضل عباس‌بن‌هشام ناشری اسدی: «کتاب الغیبة»؛[۱۱] ۱۲. ابوالعباس عبدالله‌بن‌جعفربن‌حسین حمیری قمی: «کتاب الغیبة و التوقیعات»؛[۱۲] ۱۳. ابومحمد عبدالوهاب مادرائی: «کتاب الغیبة»؛[۱۳] ۱۴. محمدبن‌محمدبن‌نعمان، مغروف به شیخ مفید: «کتاب الغیبة»، «المسائل العشرة فی الغیبة»، «مختصر فی الغیبة»، «النقض علی الطلحی فی الغیبة»، «جواب الفارقبین فی الغیبة». شیخ مفید در برخی از کتب خود به‌طور ضمنی، بحث‌های فراوانی از مهدویت نموده است ازقبیل: «الایضاح فی الامامة و الغیبة»، «الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد»، «العیون و المحاسن»، «الجوابات فی خروج الامام المهدی علیه‌السلام»؛
۱۵. ابوالقاسم علی‌بن‌حسین، معروف به شریف مرتضی: «المقنع فی الغیبة»؛[۱۴] ۱۶. علی‌بن‌محمدبن‌علی‌بن‌عمربن‌ریاح: «کتاب الغیبة»؛[۱۵] ۱۷. ابوعبدالله کاتب محمدبن‌ابراهیم‌بن‌جعفر: «کتاب الغیبة»؛[۱۶] ۱۸. ابوعلی کاتب اسکافی محمدبن‌احمدبن‌جنید: «ازالة الران عن قلوب الاخوان فی الغیبة»؛[۱۷] ۱۹. ابوعبدالله محمدبن‌احمد صفوانی: «کتاب الغیبة و کشف الحیرة»؛[۱۸] ۲۰. محمدبن‌زیدبن‌علی فارسی: «کتاب الغیبة»؛[۱۹] ۲۱. ابوالفتح محمدبن‌علی‌بن‌عثمان کراجکی: «البرهان علی طول عمر صاحب الزمان» و «الاستطراف فی ذکر ما ورد فی الغیبة فی الانصاف»؛[۲۰] ۲۲. ابوبکر محمد‌بن‌قاسم بغدادی: «کتاب الغیبة»؛[۲۱] ۲۳. ابوالنضر محمدبن‌منصور عیاشی: «کتاب الغیبة»؛[۲۲] ۲۴. ابوالفرج مظفربن‌علی‌بن‌حسین همدانی: «کتاب الغیبة»؛[۲۳] اینها اسامی کتاب‌هایی بود که تا آخر قرن سوم هجری درباره رفع حیرت در زمان غیبت، به‌طور مستقل نوشته شده است.
پی‌نوشت‌ها
۱. رجال نجاشی، ص۱۹، رقم ۲۱.
۲. همان، ص۱۵، رقم ۱۳.
۳. معلم العلماء، ابن‌شهرآشوب، ص۶۰، رقم ۱۱۳.
۴. رجال نجاشی، ص۹۷، رقم ۲۴۰.
۵. همان، ص۸۵، رقم ۲۰۶.
۶. الذریعة، آقا بزرگ تهرانی، ج۱۶، ص۷۵، رقم ۳۷۵.
۷. رجال نجاشی، ص۶۴، رقم ۱۵۰.
۸. همان، رقم ۱۴۹.
۹. همان، ص۱۴۷، رقم۳۸۰.
۱۰. همان، ص۱۹۲، رقم۵۱۴.
۱۱. همان، ص۳۸۰، رقم۷۴۱.
۱۲. همان، ص۲۱۹، رقم۵۷۳.
۱۳. همان، ص۲۴۷، رقم ۶۵۲.
۱۴. همان، ص۲۷۰و۲۷۱، رقم۷۰۸.
۱۵. همان، ص۲۵۹و۲۶۰، رقم۶۷۹.
۱۶. همان، ص۳۸۳، رقم۱۰۴۳.
۱۷. همان، ص۳۸۵،رقم۱۰۴۷.
۱۸. همان، ص۳۹۳، رقم۱۰۵۰.
۱۹. فهرست طوسی، ص۱۵۹، رقم ۶۹۹.
۲۰. الذریعة، آقا بزرگ تهرانی، ج۱۶، ص۷۹و۸۰.
۲۱. همان، ج۳، ص۹۲، رقم۲۹۲؛ رجال نجاشی، ص۳۸۱، رقم۱۰۳۵.
۲۲. رجال نجاشی، ص۳۵۰تا۳۵۳، رقم۹۴۴.
۲۳. الذریعة، آقا بزرگ تهرانی، ج۱۶، ص۸۲، رقم ۴۰۶.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید