میوه جات و سبزیجات درمان کننده

میوه جات و سبزیجات درمان کننده

 

بـعـضـى از مـیـوه هـا و بـقـولات و سبزیجات بیش از سایر فرآورده هاى نظیر خود قدرت درمـان کـنـنـدگـى دارنـد کـه این خاصیت مرهون قدرت ضد سمیتى یا تجدید ساختمان مواد مـعـدنـى آنـهـا مـى بـاشند. از نظر خواص ضد سمیتى بخوبى واضح است که سبزیجات سـرشـار از آب بـهـترین وسیله وسیله تسهیل دفع مواد سمى از بدن مى باشند و از لحاظ خـواص ضـد سمیتى و یا تجدید بناى مواد معدنى بهتر است به صورت ها و جداولى که مـعـرف ایـن گـونـه مـیـوه جـات یـا سـبـزى جـات مـى بـاشـد رجـوع شـود. مـن بـاب مـثـال مـعـمـولا از لحـاظ ارجـحیت میوه ها یا بقولاتى که براى درمان به کار برده مى شود عـبـارتـنـد از لیـمـوتـرش ، انـگـور، هـویـج ، گـوجـه فـرنـگـى ، پرتقال ، سیب ، چغندر قرمز، توت فرنگى ، آلو، گریپ فروت و غیره …
لیموترش بخصوص به عنوان درمان ضد سمیتى و لاغرى به کار برده مى شود همچنین در روماتیسم ، ورم و مفصلى و غیره ….
انـگـور و گوجه فرنگى معالجات فوق را تکمیل نموده و از لحاظ تجدید بنا و ساختمان املاح معدنى بسیار مفید و موثر مى باشند. هویج در درمان کلیه بیمارى هاى روده اى حتى سـخـت تـریـن آنـهـا نـظـیـر نـدارد بـعـلاوه امـلاح و مـواد مـعـدنـى آن نـاحـیـه را تـجـدیـد و تکمیل مى کند همچنین است سیب پرتقال .
بـراى اسـتـفـاده درمـانـى از مـیـوه مـى تـوان تـمـامـى مـیـوه کـامل یا آب آن را به کار اندازد در صورتیکه از آب میوه استفاده مى شود بقیه آن را بقیه نیز بایستى مصرف نمود تا کلیه مواد مفید و حیاتى به بدن رسیده باشد در این گونه مـواقـع بایستى همه روزه یکى از میوه ها و بقولاتى را که معمولا مصرف مى کرده اند به کار بردند.
در بعضى مواقع توصیه مى شود که فقط یک نوع میوه را براى درمان مورد استفاده قرار دهـند. در موارد درمانهاى کوتاه مدت هفت روزه فقط یک میوه اکتفا کنند لیکن در درمانهاى دراز مدت بین هفت تا بیست و یکروز بهتر است از چند نوع استفاده شود تا از جمع شدن بعضى مـوادى کـه مـقـدار مـعـتـدل آن مـفـیـد و مـقـدار زیـاد آن چـنـدان مـطـبـوع نـیـسـت جـلوگـیـرى به عمل آمده بدین طریق سیب که مقدار معتدل آن ملین است ازدیاد مصرف آن سبب جمع شدن مازوى محتوى در این میوه باعث یبوست شخص مى گردد.
عـلت دیـگـر آنکه در بعضى موارد درمان بلند مدت از یک نوع میوه استفاده شود آن است که در این مواقع اثر درمانى آن وسعت زیادترى پیدا مى کند مثلا در معالجه روماتیسم فقط از تـوت فـرنـگى و درمان بیمارى هاى روده از آلو استفاده مى شود لیکن در درمانهاى کلى و عـمـومـى بـایستى مختلفى که براى چنین بیمارى هایى شناخته شده و به کار برده شود که مواد موثره و مفیده آنها با یکدیگر توام شده و قدرت درمان کنندگى را چندین برابر کـنـد. اغلب اوقات درمان مختلط را به کار برده بدین معنى که میوه هاى گوناگون را به صـورت غـذا اضـافه مى کنند، بدین ترتیب که در موقع صرف صبحانه از میوه اى و در ابتداى غذاى ظهر و شب از میوه هاى دیگر استفاده شود. طریقه اى که همیشه اوقات به کار بـرده مـى شـود در مـوقـع درمـان مـیـوه اى بایستى از مقدار غذا کاسته شود. این نوع درمان بایستى لااقل سه هفته به طول انجامد.
از مـیـوه جـات یـا گـوجـه فرنگى در صبحانه و هر دو غذا استفاده مى شود در مواقعى که درمـان مـخـتـلف بـه وسـیـله آب مـیـوه انـجام مى گیرد آنرا با صبحانه و با ناهار و شام و مـصـرف مـى کنند آب بعضى بقولات کلم و شاهى آبى و کاهو و غیره را به مقدارى کمترى مى نوشند و آب لیموترش را به صورت نصف آب لیمو و نصف آب مصرفى مى نماید.
در درمـانـهاى کامل و اساسى که اغلب اوقات دوره کوتاهتر است بهتر آن است که ابتدا چند روزى بـه درمـان مختلط پرداخته شود و از میوه هاى مخصوص و مناسب آن استفاده کنند، مدت سه روز هر نوع غذایى را کنار بگذارند و فقط بطور آزمایشى تنها از میوه استفاده شود ماه بعد نیز همین روش را تکرار کنند لیکن چند روزى به مدت آن بیافزایند و مى توان ماه بـعـد نـیـز به همین طریق عمل نمایند اگر در طى این مدت احساس ناراحتى سر درد شدید، تـپـش قـلب ، سرگیجه و غیره شود بتدریج درمان را قطع مى کند لیکن این کار را یکباره انـجـام نـدهـنـد این علائم هیچگاه خطرناک نبوده و نشانه پدیده هاى ضد سمیتى است که در اعماق بدن صورت مى گیرد.
در مورد مواقعى که درمان کامل و اساسى انجام مى شود خواه از میوه هاى استفاده کنند در این اوقـات روزانـه سـه کـیـلو مـیوه و بقولات تهیه شود بیشتر آنرا بصورت افشره مصرف کنند و فقط یکى دوتاى آنرا به شکل کامل میل نمایند. در طى درمان بایستى مراقب بود که روده هـاى هـمـه روزه تـخـلیـه شـود و در غـیـر ایـن صـورت از جـوشـانـده گل بنفشه یا سنا استفاده شود.
طرز گرفتن آب میوه جات
بـراى کـسـانـى که دستگاه آبلیموگیرى برقى دارند مسئله وجود ندارد. این دستگاها به فـوریـت و بـا سرعت عصاره بقولات و میوه جات را گرفته براى مصرف حاضر مى کنند مـیـوه و سـبـزى را در لوله اى ریـخـتـه و بـوسـیـله یک توپى آنرا فشار مى دهند تا وارد سـیـلنـدر شـده و بـه طور اتوماتیک پس از خرد شدن آب آن گرفته شده و از سوراخهاى سیلندر به خارج ریخته مى شود.
لیـکـن در صـورت عدم وجود چنین دستگاهى مى توان از وسیله نسبتا ارزانترى استفاده نمود البته در این موقع وقت بیشترى براى گرفتن میوه صرف خواهد شد. بنابراین بایستى قبلا بقولایى را که گوشت محکمترى و بیشترى دارند هویج ، چغندر، کلم قمرى ، غیره . یا مـیـوه جـاتـى مـانـنـد سـیـب و گلابى و نظایر آن را رنده کننده و بلافاصله در پارچه اى ریخته آنرا پیچانده و فشار دهند تا آب آنرا خارج شود و یا آنکه از آبمیوه گیرى دستى اسـتـفـاده کـنـنـد. البـتـه بـدیـن طـریـق بهتر است از وسیله پارچه اى مى توان آب میوه یا بـقـولات بـه دسـت آورد. شکى نیست که آبمیوه گیرى برقى بهترین وسیله است که راحت تر، تمیزتر و سریعتر عمل خواهد کرد.
بـهـتـر اسـت پـس از تهیه آب میوه بلافاصله آنرا مصرف کنند و در صورت اجبار یکى دو سـاعـت مـى تـوان آنـرا در ظـرف بـلورى ریـخـتـه و در یـخـچـال نـگـهـدارى نـمـود بـطـور کـلى از ریـختن آبمیوه در ظروف فلزى و بویژه ظرف آلومـیـنـیـومـى جـدا خـوددارى نـمـایـد در هـر صـورت آب مـیـوه اى را کـه در یخچال گذارده اند حداکثر مى توان تا یکروز آنرا نگاهدارى نمود.
بـایـسـتـى ایـن نـکـتـه را همواره به خاطر داشته باشیم که نیروى حیاتى را هیچگاه نمى تـوان در بـطـرى نـگـاهـداشـت . بـلافـاصـله بـه مـحـض تـغـیـیـر شـکـل یـافـتـن میوه و یا سبزى ، این نیروى مخفى ، آزاد مى شود و جاى بسى تاءسف خواهد بود که اگر به موقع از آن استفاده نکنیم .
منبع:تبیان زنجان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید