نماز جمعه

نماز جمعه

در زمان غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نماز جمعه به فتواي اكثر فقهاي شيعه، واجب تخييري است. يعني مكلف مي تواند روز جمعه به جاي نماز ظهر، نماز جمعه بخواند، ولي جمعه افضل است و احتياط بيشتر در آن است كه هر دو را به جا آورند و كسي كه نماز جمعه را به جا آورده باشد واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند، ولي احتياط مستحب آن است كه آن را نيز بجا آورد.[1] كيفيت نماز جمعه
نماز جمعه دو ركعت است و كيفيت آن مانند نماز صبح است. اين نماز داراي دو قنوت است. قنوت اول قبل از ركوع ركعت اول، و قنوت دوم پس از ركوع ركعت دوم است. نماز جمعه داراي دو خطبه است كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسط امام جمعه ايراد شود. بدون اين دو خطبه، نماز جمعه محقق نمي شود و واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند.[2]


[1] . توضيح المسائل، احكام نماز جمعه، م 1 ـ 2.
[2] . توضيح المسائل، احكام نماز جمعه، م 23 ـ 26.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید